Свіжі публікації
Майстер - клас
«Управління забезпеченням становлення системи методичної роботи в ДНЗ»

 

1. Актуальність теми:

В даний час в нашій країні відбуваються суттєві зміни в національній політиці освіти. Це пов'язано з переходом на позиції особистісно орієнтованої педагогіки. Тому виникла необхідність у пошуку способів управління, які дозволили б керівнику успішно здійснювати управління в умовах нашого мінливого суспільства. У сфері дошкільної освіти відбуваються активні інноваційні процеси, до яких відносяться численні організаційні та змістовні перетворення, впровадження досягнень наукової думки в практику.

Важливим завданням сучасного дошкільного закладу стає розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливості прояву творчих здібностей.

За рахунок методичної роботи забезпечуються дані напрямки роботи сучасного ДНЗ. Необхідність перетворень визначається, насамперед, сучасною освітньою політикою.

Модель системи освіти 2020 визначає ключові для сьогоднішнього суспільства якості: креативність, здатність до пошуку знань, які передбачають високі технології розвитку уяви, грамотності та інших базових здібностей дітей. Використання цих технологій вимагає в свою чергу високої кваліфікації вихователів-педагогів. Щоб домогтися високої професійної компетентності педагогічного колективу необхідно подолати протиріччя між традицією, що склалася в організації системи роботи з педагогічними кадрами та необхідністю нововведень в інформаційно-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ.

По-друге, особистісно-орієнтований підхід в організації освітнього процесу в ДНЗ з необхідністю передбачає наявність самостійності, активності і творчості у професійній діяльності педагогічних працівників.

По-третє, необхідність впровадження нововведення в організацію діяльності з педагогічними працівниками обумовлена постановкою стратегічної мети розвитку ДНЗ на найближчу перспективу - забезпечення сталого розвитку ДОУ.

Таким чином, сучасна педагогічна дійсність визначає замовлення на розвиток творчого, активного, ініціативного, професійно-компетентного педагога.

Сформована нормативна ситуація в ДНЗ в організації методичної роботи, коли її форми і зміст визначаються і задаються методистом, «нав'язуються» адміністративно, ускладнює можливість формування простору для професійного самовизначення педагогів, виявлення ними професійної активності та ініціативності, педагогічного вибору галузі творчої діяльності. За такої форми організації методичної роботи мають дискретний характер і не забезпечують її цілісності та єдності.

Перетворення вихідної ситуації в нову педагогічну ситуацію ми бачимо в побудові гнучкої і мобільної системи організації методичної роботи в ДНЗ, що забезпечує формування успішності педагога-вихователя у професійному освітньому середовищі. Успішний педагог-вихователь - важлива ланка в забезпеченні створення умов для розвитку дитини.

Модель освітнього середовища як простору можливостей для професійної успішності педагогів являє собою форму єдності людей, що складається в результаті їх спільної професійної діяльності в умовах дошкільного закладу, узгодження їх потреб, цілей і засобів їх досягнення у процесі освоєння високого рівня професійної діяльності та педагогічної культури.

Сучасна ситуація в освіті ставить педагога в принципово нові умови, для яких характерні відсутність жорсткої регламентації педагогічної діяльності, значне розширення інформаційного поля, модернізація соціальних функцій педагога, розвиток індивідуальності, готовність до прийняття рішень, мобільність застосування професійних якостей.

А.М. Столяренко, розглядаючи методичну сторону роботи педагога, вказує на те, що за старою традицією вона зводилася до методів, причому найчастіше до методів навчання. «Пізніше стали говорити про методику роботи, методичної роботи, а останнім часом - все більше і про педагогічну техніку, педагогічних технологіях, методичних системах».

Методична система освітньо-педагогічного процесу покликана привести в рух можливості суб'єктів, засобів і умов цього процесу, направити в потрібне русло і ефективно реалізувати їх.

 

2. Призначення розробленої системи:

Цілі: Управління становленням системи методичної роботи щодо розвитку творчого колективу в ДНЗ, через стимулювання і коригування проявів творчості педагогів, створення умов для оснащення педагогів механізмом вирішення творчих завдань.

Завдання:

1. Провести дослідження понять: традиційна та гуманітарна модель освіти, управління забезпеченням, становленням, система, сучасне ДОУ, сучасний педагог, творчість, творчий педагог.

2. На основі вивчення психологічної, методичної, філософської літератури проаналізувати наукові підходи до управління системою методичної роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогів, визначити стратегію його вдосконалення.

3. Виявити комплекс умов, що забезпечують управління системою методичної роботою з розвитку творчих здібностей педагогів.

4. Апробувати наближену систему методичної роботи в ДНЗ з розвитку творчого потенціалу педагогів.

 

Виступ до презентації
В даний час в нашій країні відбуваються суттєві зміни в національній політиці освіти. Це пов'язано з переходом на позиції особистісно орієнтованої педагогіки. Тому в даний час виникла необхідність в пошуку способів управління, які дозволили б керівнику успішно здійснювати управління в умовах нашого мінливого суспільства. У сфері дошкільної освіти відбуваються активні інноваційні процеси, до яких відносяться численні організаційні та змістовні перетворення, впровадження досягнень наукової думки в практику.

Важливим завданням сучасного дошкільного закладу стає розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливості прояву творчих здібностей.

З позиції гуманітарних ідей і орієнтацій в освіті змінюються підходи до управлінської діяльності. На основі праць відомих науковців у галузі педагогіки Поташника, Третькова, К.Ю.Белой нами проведено порівняльний аналіз традиційної та сучасної моделей освіти, який дозволяє виявити причини розходження в цільових установках, у стосунках керівника і підлеглих, їх рольових позиціях (2 слайд)

 

Традиційна модель

• Спирається на методи і способи впливу з допомогою контролю за сумлінним виконанням посадових обов'язків, функцій;
• Відносини вибудовує керівник і підлеглий суб'єкт - об'єктні, між керівником здійснюється імперативний підхід - будується без урахування особистісних особливостей і потреб педагогів;
• Диктує до вихователя жорсткі вимоги, при невідповідності - застосовує санкції;
• Змушує вихователя підлаштовуватися, відповідати необхідному образом, щоб бути успішним у цій системі.

 

 

Гуманітарна модель

Мета - створення умов для творчої самореалізації особистості педагога
Завдання керівника - допомогти педагогу знайти неповторну індивідуальність, розкрити творчий початок, знайти свій образ.
• Відносини суб'єкт - суб'єктні, успіх досягається в процесі взаємодії;
• Професійне спілкування будується на основі діалогу.

Старший вихователь дитячого садка, покликаний реалізовувати ці моделі, і для мене важливо створення системи методичної роботи, яка орієнтована на розвиток творчого потенціалу педагога ДНЗ.

 

Традиційна

Методична робота передбачала:

• Підвищення якості пофессионального рівня педагога допомогою нарощування кількості знань про нові методики, прийоми, технології та вмінь за рахунок копіювання їх у своїй діяльності.

 

Гуманітарна

Нові цінності, виходячи з нової мети:

• Підготовка педагога як суб'єкта з особистісною і професійною самореалізацією, самоорганізацією, компетентного і творчого.

Є суттєва відмінність між поняттями «управління» і «керувати», часто використовуються як синоніми: «Керують людьми, керують системами».

Система - безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють певну цілісність, єдність. Тому, говорячи про систему управління творчим колективом дошкільного навчального закладу, необхідно мати на увазі, що сам колектив є частиною системи освіти, і те, що кожен член колективу - це окрема система (слайд 3)

Становлення системи - Становлення - виникнення, утворення чого-то в процесі розвитку («Тлумачний словник російської мови» С. м. Ожегова і І.Ю. Шведова, ст.643.)

 

Система управління - основним завданням є управління об'єктами.

 

Система управління

 

У моїй системі методичної роботи головним є створення умов для творчого перетворення педагогічної системи ДНЗ, умов для інноваційних процесів, спрямованих на покращення педагогічної діяльності колективу.

На нашу думку наш дошкільний заклад має особливу освітню середу, має бачення образу сучасного ДНЗ.

 

Образ сучасного ДНЗ - це впровадження інноваційних механізмів розвитку (слайд 5).

 • створення творчої атмосфери;
 • культивування інтересу до ініціатив і нововведень;
 • створення соціокультурних і матеріальних (економічних) умов для прийняття і дії різноманітних нововведень;
 • ініціювання пошукових освітніх систем і механізмів їх всебічної підтримки;
 • інтеграцію найбільш перспективних нововведень і продуктивних проектів в ДНЗ.

А значить образ сучасного педагогічного колективу (слайд 6)

- Орієнтований на пошук;

- Віддає перевагу творчій поведінці;

- Забезпечує продуктивність творчої діяльності;

- Виявляє інтерес до інновацій.

 

Згідно функціоналу, я відповідаю за перетворення педагога з традиційної моделі в гуманітарну модель. В книзі «Майстер - клас зі створення творчого колективу в ДНЗ» автор Л.М. Прохорова пише про те, що сучасна модель педагога передбачає виховання у нього професіоналізму, компетентності, творчості, духовно моральних і гуманних якостей. Сучасний педагог повинен мати почерк педагогічної діяльності, встановлювати гуманістичний стиль взаємин з дітьми, організовувати спільний пошук цінностей і норм поведінки.

Робота нашого колективу теоретичного характеру з питання побудови сучасного педагога дозволила сформувати у педагогів позицію, що кожна характеристика образу опирається на поняття творчість. Завдання керівника організувати творчу діяльність, диференціювати педагогів по їх рівню творчості. Моя модель забезпечує керівнику умови для творчості.

 

Образ сучасного педагога (слайд 7)

- Професійні знання (виразно читати, малювати тощо);

- Психолого-педагогічну компетентність і розвинуте педагогічне мислення;

- Зі своїм світоглядом;

- Здатний швидко адаптуватися в мінливих умовах життя;

- Здатний до саморозвитку, самовдосконалення;

- Активний;

- Педагог - аніматор (здатний ввести дитину в культуру, навчити бачити, відчувати, думати забезпечити корекцію індивідуального розвитку, допомогти адоптувати до життя і здійснити акти творчої самореалізації і життєвого самовизначення).

- Досвід творчої діяльності;

- Яскраво виражена суб'єктна позиція.

Для нас важливо визначити:

- що є творчість?

- рівні педагогічної творчості;

- особливості творчості

- специфіку педагогічної творчості.

У нашому розумінні творчість - це діяльність, що породжує щось нове, раніше не колишнє, на основі реорганізації наявного досвіду і формування нових комбінацій знань, умінь, продуктів. Творчість має різні рівні. Для одного рівня творчості характерне використання вже існуючих знань і розширення області їх застосування; на іншому рівні створюється абсолютно новий підхід, що змінює звичний погляд на об'єкт або область знань. Можливо, є педагог, який творчо розвинений від природи (на рівні інстинкту, потреби).

Педагогічна творчість (слайд 8).

 

Готовність педагога здійснювати Готовність педагога демонструвати

афішувати

- конструктивна діяльність - розвинуті творчі здібності

- організаторська діяльність - творче володіння педагогічним

- гностична діяльність інструментарієм.

- комунікативна діяльність

 

В результаті система моєї методичної роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогів вишикувалася за такими напрямами: (слайд 9)

Робота з педагогом - (ініціатива з його боку, особистісно-сообразный і добровільний характер, активна співпраця, довіра);

Групова робота з педагогами - (організація команди однодумців: інтерес, добровільний характер, активну співпрацю).

Робота з колективом - (активна співпраця, включення традицій педагогічного колективу в умови освітнього середовища ДНЗ).

Педагогічна творчість як компонент професійно-педагогічної культури не виникає сам по собі, для його розвитку необхідні об'єктивні і суб'єктивні умови (слайд 10).

                                                                                                                            

Об'єктивні:

а) Завдання соціокультурної, педагогічної реальності культурно-історичного періоду, в якому творить педагог;

б) В життя позитивного емоційно-психологічного клімату в колективі, забезпечення рівня наукового знання з психолого-педагогічної і соціальної сфер;

в) Підбір засобів навчання і виховання, підтримка творчої ініціативи, прояв самовираження учасників освітнього простору;

г) Забезпечення науково обґрунтованих методичних рекомендацій та установок

д) Підтримка інтересу і стимулювання таких напрямків діяльності педагога, які складають творчість.

ж) Створення матеріально-технічної оснащеності педагогічного процесу.

 

Суб'єктивні:

а) Створення умов для володіння сучасними концепциямиподготовки педагога, на основі творчості, розвинуте педагогическоемышление і рефлексія

г) Забезпечення загальнокультурної підготовки педагога, що є основою професійної поведінки;

д) Навчити узагальнювати передовий педагогічний досвід, демонструвати творче начало педагога, розвивати вміння приймати оперативні рішення в нетипових ситуаціях

ж) Ставити ситуації проблемного бачення, передбачення,володіння педагогічною технологією.

З) Підтримувати у педагога пріоритет використання технологій, забезпечення творчості, розвитку учасників освітнього процесу.

При цьому у нас виробляється схема диференціації педколективу в залежності від застосування технологій 1-го, 2-го рівня.

Відмінності педагогічного досвіду і творчості

 

В нашому дошкільному закладі 3 педагоги з вищою категорією, 21 - перша категорія, 5 - друга категорія, 4 - без категорії, 3 педагога атестуються у цьому році на вищу кваліфікаційну категорію. В результаті - їх відрізняє - 6 педагогів орієнтовані на 2 рівень, 26 педагогів - на 1 рівень.

Згідно моєї функціональної діяльності я займаюся прогнозуванням і плануванням. Теоретичний аналіз підходів до побудови системи методичної роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогів в освітньому закладі, дозволив мені намітити систему заходів, можливість їх проведення за формами і термінами через стратегічне (програма розвитку) і тактичну (перспективний план) планування, через рішення наступних завдань:

- розробити етапи методичної роботи, що відображають динаміку зміни системи управління інноваційним освітнім установою, спрямованої на розвиток творчих здібностей педагогів;

- сформулювати цільові установки, що визначають завдання методичної роботи на кожному її етапі;

- розробити змістовно і технологічно систему роботи установи, характеризується поетапним ускладненням;

- розробити методику проведення контрольно-діагностичних зрізів, що дозволяють з високим ступенем вірогідності судити про рівень розвитку творчих здібностей педагогів; скоординувати дії адміністрації інноваційного освітнього закладу, вихователів, фахівців, психолога, соціального педагога.

На підставі проведеного методологічного аналізу мною були виділені три етапи формувальної роботи. Всі етапи роботи будуть здійснюватися в період 2007-2013р. Кожен етап роботи буде спрямований на стимулювання та коригування проявів творчості педагогів, на створення умов для оснащення педагогів механізмом розв'язання творчих завдань (слайд 12).

Метою кожного етапу методичної роботи є певні якісні і кількісні зміни у діяльності педагогів, виявлення їх творчих здібностей, чому сприятиме система моєї методичної роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогів. Перший етап роботи націлений на досягнення ориентационного рівня розвитку системи методичної роботи в інноваційному освітньому установі, спрямованої на розвиток творчих здібностей педагогів, другий етап на мотиваційний рівень, а третій етап на інструментальний рівень розвитку системи методичної роботи

Для того, щоб педагог розвивався професійно, розвивав свої творчі здібності ми намагаємося створювати психологічний комфорт, емоційне благополуччя.

Щоб вивчити особливості та потреби кожного, мотивацію до педагогічної діяльності, задоволеність чи незадоволеність роботою в колективі, ми використовували анкетування, тестування, бесіди, спостереження і т.д. В результаті з'явилася можливість скласти соціально-психологічний портрет педагогічного колективу ДНЗ, що допомогло нам виробити індивідуальний підхід до кожного вихователя, а колегам - переконатися в тому, що ними всерйоз цікавляться, їх проблеми небайдужі адміністрації дошкільного закладу. Крім того, вихователі в ході тестування дізналися про себе більше, і деякі моменти стали для них свого роду відкриттям. На наступному етапі визначили пріоритетні напрямки роботи з метою підвищення емоційного комфорту вихователів і ступеня їх задоволеності працею у колективі. Однією з головних умов створення сприятливого клімату в ДНЗ вважаємо збереження особистого достоїнства педагога. Тільки повага до особистості, тільки підтримка і взаємодопомога, тільки доброзичливість і терпимість сприяють розвитку самоповаги та самоприятия.

Створюючи умови для творчої самореалізації, надаючи вплив на своїх педагогів користуюся «м'якими методами» управління (А.В. Гаврилін)

 • переконання - звертаємося до здорового глузду людей;
 • навіювання - звертаємося до емоцій і почуттів людей;
 • наслідування - самі є взірцем для наслідування;
 • зараження - процес переходу емоційного стану від одного до іншого, на рівні контакту.

Як ми знаємо на психологічний клімат в колективі впливає підбір і розстановка кадрів (соціально - психологічних характеристиках). В нашому дошкільному закладі ми постаралися розставити педагогів парами з урахуванням темпераменту, характеру емоційної активності. І переконалися, що хорошу «пару» складають вихователі, один з яких має теоретичний склад розуму, а інший - хороший організатор, а також «пари» в яких один орієнтований на конструктивне мислення і критик. Варіантів багато, але найголовніше - власний вибір.

Для повноцінного розвитку кожного педагога, підвищення його зацікавленості у якісній праці, творчої самореалізації необхідна психологічна підтримка педагогічної діяльності. Ми звернули увагу: найбільш ефективними методами підвищення професійного статусу, творчої самореалізації є: (слайди з 13 по 16)

- делегування повноважень,

- підтримка яскравих лідерів і нестандартних рішень,

- створення творчих та ініціативних груп,

- взаимопросмотры,

- «Тижня педагогічної майстерності»,

- презентації, конкурси професійної майстерності, КВК,

- свобода вибору демонстрації свого досвіду,

- ділові ігри та рольові ігри,

- соціально-психологічні тренінги,

- прийоми арттерапії,

- індивідуальна робота з педагогами.

Ці форми роботи роблять управління педагогічним процесом більш демократичним, а участь педагогів в управлінській діяльності дає змогу зняти психологічне напруження, сприяє їх самоприятию і особистісному зростанню.

Соціально-психологічні тренінги, допомагають у ігровій формі вирішувати проблеми соціалізації, адаптації до обставин життя, нейтралізації стресу. Проблеми, які вирішуються на тренінгах, пропонуються і самими вихователями: «Секрети спілкування», «Психологія конфлікту», «Самопрезентація», «Розвиваємо емпатію» та ін.

Ділові ігри, підвищують рівень професійної майстерності, підтримують позитивний мікроклімат. Найбільш захоплююче пройшли такі ігри, як «Сходи особистісного зростання», «Педагогіка любові», «Сьоме почуття» (для педагогів-початківців)

Прийоми арттерапії - сприяють зниженню емоційної напруги: малювання, музика («Малюємо по колу», «Малюємо кола»), створюють атмосферу турботи і підтримки, сприяють згуртованості учасників арттерапевтіческого процесу, виникнення позитивних змін у їхньому емоційному та індивідуально-особистісному розвитку.

Індивідуальна робота з педагогами здійснюється за їх запитами і результатами анкетування. Так, нами розроблена серія консультацій і рекомендацій з різних проблем: «Профілактика стомлення», «Прийоми м'язової релаксації», «Правила педагогічної гігієни», «Саморегуляція емоційних станів» та ін.

Проведена робота дала позитивні результати. У педагогів з'явилося почуття задоволеності працею у колективі, підвищилася працездатність і ініціативність, з'явився творчий підхід до педагогічного процесу.

Дати кожному шанс реалізувати себе в процесі роботи - найважливіше правило сучасного менеджменту.

Для підвищення зацікавленості і закріплення педагогів використовується метод Р.М. Грановської «Карта особистої перспективи», «Карта творчої самореалізації педагога» Всі ці карти є змістом «Портфоліо педагога» яке в нашому ДНЗ педагоги складають на себе самостійно, з допомогою адміністрації. (слайд 17.)

Практика показує, що матеріальні стимули підтримують і розвивають трудову активність, насамперед у тих людей, які в своїх ділових устремліннях орієнтовані на кар'єрне зростання. Моральні стимули більш ефективні для тих, хто орієнтований на творчість, не цікаву роботу, на отримання задоволення від неї.

Для становлення креативного потенціалу, підвищення професійної готовності до творчого розвитку дітей в дитячому садку створена цікава, пізнавальна середа, головними характеристиками якої є свобода і активність (за програмою «Веселка»).

У співтворчості з колективом проведена діагностика наявної середовища і сплановані перетворення, які відображені в «Програмі педагогічного розвитку установи» та «Освітня програма ДОУ».

Ну, і, звичайно ж, однією з умов становлення творчого колективу та розвитку позитивних взаємин у дитячому садку є традиції (слайд 18, 19).

Традиції сприяють збереженню здорового рівноваги:

- Вшанування ветеранів праці, ювілярів;

- Фестиваль творчих вогників;

- «Творча палітра»;

- «Серпантин досягнень»;

- КВК;

- Творчі звіти;

- Супердевичник (до дня вчителя)

Традиційними в ДНЗ стали поїздки в театр, на концерт. Ми звернули увагу на те, що коли люди добре знають один одного, у них зникає необхідність психологічної захисту, що дозволяє виявляти більшу відкритість у спілкуванні.

Всі перераховані традиції дозволили зафіксувати особисті або колективні досягнення, створити ситуацію успіху. У планах ДОУ - виставки захоплень, хобі педагогів.

Для послідовного і системного вдосконалення системи методичної роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогів мною здійснюється контрольно - діагностична та регулятивно - корекційна функції управління методичною роботою в ДНЗ.

Методологічний аналіз різних точок зору на здійснення контролю у дитячому садку дозволив нам вибудувати свій процес контрольно-діагностичних функцій в дитячому саду (слайд 20).

Традиційний процес контролю: Гуманітарний процес контролю:

(відкритий контроль)

- тематичний - самоконтроль

- фронтальний - психологічна діагностика

- підсумковий - рейтинг (портфоліо, участь у

презентації досвіду)

- взаємоконтроль - різні види нестандартних завдань:

(термінологічний диктант, микроис-

- порівняльний прямування, педагогічні матриці

- оперативний проблемні ситуації, рольові та ділові

ігри, конкурси, змагання за принципом

«Хто швидше?», «Більше», Краще?

- завдання з елементами цікавості

(загадки, інсценівки, казки, фантасти-

історичні ситуації).

                                                                                      

Умови: гуманізація всієї системи відносин у колективі суб'єкт - суб'єктні відносини, відмова в ході контролю від диктату, дріб'язкової опіки і регламентації діяльності педагога, створення стимулів до активної творчої діяльності, шляхом спільного пошуку оптимальних варіантів організації освітнього процесу.

 

У результаті управлінської діяльності (слайд 21)

- спостерігається формування єдиної позиції в розумінні творчості

- усвідомлення сенсу життя в освітньому середовищі творчого педагога, пріоритетність творчих засад у професійній діяльності;

- опора на діяльнісний підхід в освітньому середовищі творчого педагога;

- грамотний перенесення традицій педагогічного колективу в сучасні умови освітительний середовища ДНЗ;

- спостерігається поліпшення психологічного клімату, зростання творчої активності педагогів та їх задоволення результатами своєї праці.

 

До роботи додається презентація.

 

Література:

 1. Анікєєва Н.П. Психологічний клімат у колективі, - М., 1989.
 2. Бондаревська Є.В., Кульневич С.В. Педагогіка: особистість у гуманістичних теоріях і системах виховання: Учебн.пособие. - М. - Ростов н/Д., 1999.
 3. Лазарєв В.С., Афанасьєв Т.П. Керівництво педагогічним колективом. - М ., 1995.
 4. М.М. Поташник. Управління якістю освіти. М., 2000.
 5. Мартишина, Н. В. Становлення творчого потенціалу особистості педагога: монографія. - М: Вид. будинок Ріс. акад. освіти; Моск. психол.-соц. ін-т, 2006. - 264 с.
 6. Поздняк Л.В., Лященко М.М. Управління дошкільною освітою. - М, 1999.
 7. Прохорова Л.М. Майстер - клас зі створення творчого колективу в ДНЗ. Вид-во «5 за знання», 2008р.
 8. Тищенко П.М., Зенковой П.Р. Регіональні підходи до оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі. Збірник. Ростов/н Д., 1998.
 9. Марцінковська Т.Д. Історія психології: Навч. посібник для студ. высш. навч. закладів.- М.: Видавничий центр «Академія», 2001.
 10. Лосєв П.М. Управління методичною роботою в сучасному ДНЗ. Видавництво: "Сфера", 2005.
 11. www.qumer. ihfo/..../Pedaqoq /Bordo/oI.Php
 12. www.spimash.ru/2007/05/23/mode/-sovremennoqo-pedaqoqa.html
 13. www.tolerauqer.narod.ru/pedo.htm/
 14. www.chel-edu.ru/index.php/method/1987


Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.