Свіжі публікації
Програма
«Методи і форми розвитку мислення старших дошкільників»

Пояснювальна записка

Проблема розвитку дитячого мислення є предметом наукового дослідження психологів і педагогів протягом багатьох років. Сучасна концепція загальної освіти у главу кута ставить ідею розвитку особистості дитини, формування його творчих здібностей, виховання важливих особистісних якостей.

Дошкільне дитинство - невеликий відрізок в житті людини. Але за цей час дитина набуває значно більше, ніж за все подальше життя.

Розвитку мислення дошкільників належить особлива роль. Дошкільний вік має велике значення для розвитку основних розумових дій і прийомів: порівняння, виділення суттєвих і несуттєвих ознак, узагальнення, визначення понять, виведення слідства. Несформованість повноцінної розумової діяльності приводить до того, що засвоювані дитиною знання виявляються фрагментарними, а часом і просто помилковими. Численні спостереження педагогів показали, що якщо дитина не опановує прикладами розумової діяльності у дошкільному закладі, в школі він зазвичай переходить в розряд невстигаючих. Це серйозно ускладнює процес навчання, знижує його ефективність. Ось чому проблема розвитку мислення дошкільників є актуальною сьогодні.

Одним з важливих напрямків у рішенні цієї задачі виступає створення в дошкільному закладі умов, що забезпечують повноцінне розумовий розвиток дітей, пов'язане з формуванням стійких пізнавальних інтересів, умінь і навичок розумової діяльності, якостей розуму, творчої ініціативи і самостійності у пошуках способів вирішення завдань.

Використання педагогом різноманітних форм і методів розвитку мислення дітей дошкільного віку сприяють розвитку розумових здібностей дітей, всебічному та гармонійному розвитку особистості, що в свою чергу відповідає соціальному замовленню суспільства. Разом з тим, слід зазначити, що досліджувана нами проблема все ще недостатньо відображена в психолого-педагогічних дослідженнях.

Таким чином, у наявності протиріччя між необхідністю розвитку мислення у дошкільників в умовах сучасного ДНЗ, забезпечує побудову ними власної картини світу, закладку фундаменту дитячого світогляду з одного боку і недостатністю застосування на практиці оригінальних ефективних форм і методів, спрямованих на розвиток мислення.

 

Комплекс корекційно-розвиваючих ігор

Гра 1. Складання речень

Мета: Розвивати здібність швидко встановлювати різноманітні, іноді несподівані зв'язки між знайомими предметами; створювати нові образи з окремих елементів.

Гра 2. Пошук загального

Мета: Формувати вміння знаходити в розрізненому матеріалі кілька загальних моментів; дати уявлення про ступінь істотності ознак.

Гра 3. Виключення зайвого слова

Мета: Розвивати здатність встановлювати несподівані зв'язки між явищами, переходити від одних зв'язків іншими, утримувати в полі мислення» відразу кілька предметів і порівнювати їх між собою. Формувати установку на те, що можливі різні способи об'єднання і розчленування предметів.

Гра 4. Пошук аналогів

Мета: Формувати вміння виділяти у предметі різні властивості і оперувати з кожним з них окремо; розвивати здатність класифікувати явища за їх ознаками.

Гра 5. Пошук протилежних» предметів

Мета: Формувати здатність знаходити в предметі спільне і відмінність.

Гра 6. Пошук предметів за заданими ознаками

Мета: Формувати здатність швидко знаходити аналогії між різними несхожими предметами; оцінювати предмети з точки зору наявності чи відсутності у них заданих ознак; переключатися з одного об'єкта на інший.

Гра 7. Пошук сполучних ланок

Мета: Формувати здатність встановлювати зв'язки між предметами, що здається на перший погляд, далекими один від одного; знаходити предмети, що мають загальні ознаки одночасно з кількома предметами.

Гра 8. Способи використання предмета

Мета: Розвивати здатність концентрувати розумовий процес на одному предметі, вміння вводити його в самі різні ситуації і взаємозв'язку, бачити у звичайному предметі несподівані можливості.

Гра 9. Формулювання

визначень

Мета: Формувати чіткість і стрункість мислення, уміння фіксувати суттєві ознаки і відволікатися від несуттєвих, а також здатність однією думкою охоплювати різновиди одного і того ж предмета.

Гра 10. Перерахувати можливі причини

Мета: Розвивати здатність при вирішенні задачі або осмисленні якогось явища шукати всі можливі причини, щоб можна було опрацювати різні версії і тільки після цього прийняти рішення.

Гра 11. Скоротити розповідь

Мета: Вчити концентрувати увагу на суті, відсікаючи все другорядне.

 

Корисною вправою для розвитку дитячого мислення є відгадування загадок. Причому добре знайомі дітям.

На кожному занятті з дітьми обов'язково проводилися фізкультхвилинки та пальчикові ігри. Оскільки дошкільнята мають різні психологічні особливості, великий акцент у системі роботи уделялся потенційним можливостям кожної дитини, а також здійснювався індивідуальний підхід до навчання дітей.

 

Робота з педагогічним колективом

Назва заходу

Мета

Методи і прийоми

Форма проведення

«Ефективні методи розвитку мислення дошкільників»

Визначити найбільш ефективні методи і форми розвитку мислення дошкільників

Повідомлення, бесіда, рекомендації

Педагогічний рада

 

Робота з батьками

Назва заходу

Мета

Методи і прийоми

Форма проведення

«Як розвивати мислення дитини»

Визначити способи та прийоми, з допомогою яких можна розвинути мислення дитини

Повідомлення, рекомендації, бесіда

Батьківські збори

 

Рекомендації для педагогів з розвитку мислення дошкільників.

1. Для формування наочно-образного мислення використовуйте наступні ігри: «нумо, відгадай!», «Картинки-загадки», «Парні картинки», «Визначимо іграшку», «Зайва іграшка» та ін.

2. Стимулюйте і направляйте хід міркувань. Високий рівень розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння та ін) дає можливість зрозуміти сутність предметів і явищ.

3. Враховуйте індивідуальні особливості дошкільнят.

4. Для формування логічного мислення можна використовувати наступні ігри: «Складання речень», «Пошук спільного», «Виключення зайвого слова», «Пошук аналогів», «Пошук «протилежних» предметів» та ін.

5. Для того, щоб правильно користуватися операціями порівняння і протиставлення, узагальнення і класифікації, виконуйте наступні правила:

- виділяти істотні ознаки предмета, явища;- виділяють несуттєві ознаки предмета, явища;

- пояснити, як вони розмежовуються при знаходженні головного істотного ознаки;

- абстрагуватися, відволікатися від несуттєвих ознак і підвести поняття предмета, явища під загальну категорію.

6. Розвивайте допитливість дошкільнят, формуйте у них потребу самостійно ставити питання і знаходити відповіді на них.

7. Частіше ставте дітей в проблемну ситуацію.

 

Рекомендації батькам по розвитку мислення дитини

Вчіть порівнювати пари предметів або явищ - знаходити схожість і відмінності між ними;

- вивчайте класифікацію, узагальнення різних предметів за загальними ознаками;

- знаходите «зайві» слова або зображення, не пов'язаного загальною ознакою з іншими;

- розрізні картинки;

- послідовне розкладання картинок і складання розповіді за ними;

- усвідомлення закономірностей (розглянути орнамент, візерунок, продовжити його);

- завдання на кмітливість, логічні міркування.

Заняття з малювання, ліплення, виготовлення різних виробів повинні не тільки включати копіювання зразка і відпрацювання окремих графічних навичок, а й розвивати вміння планомірно досліджувати предмети, фантазувати, уявляти.

Розширюйте кругозір дітей, їхні основні уявлення про природні, соціальні явища, нагромаджуйте в дітей знання і враження, обговорюючи з ними прочитані книжки, аналізуючи поведінку людей.

 

Список літератури

1. Абрамова, Р. С. Загальна психологія: учеб. Посібник для вузів / Р. С. Абрамова. - 2-е вид. - М: академічний проект: Фонд «Світ», 2003.

2. Азаров, Ю. П. Гра в дошкільному віці / Ю. П. Азаров. - М: Думка, 2000.

3. Акулова, Тобто Пізнаємо логічні відносини: дидактичні ігри для старших дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2008.

4. Алексєєв, А. А. Психологія розвитку / А. А. Алексєєв. - СПб: Пітер.

5. Ануфрієв, А. Ф. Як подолати труднощі в навчанні дітей / А.с 8. Бєлова, Е. С. Особливості діагностики творчого мислення у дошкільників // Психологічна діагностика. - 2008.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.