Свіжі публікації
Додаткова освітня програма «Світ фарб на долоньці»

МБДОУ «дитячий сад комбінованого виду №201»

 

Зміст

1. Пояснювальна записка

1.1. Напрямок програми

1.2. Новизна даної програми

1.3. Актуальність, педагогічна цілісність додаткової програми

1.4. Мета і завдання додаткової освітньої програми

1.5. Відмітні особливості даної додаткової освітньої програми

1.6. Вік дітей беруть участь у реалізації даної програми

1.7. Терміни реалізації, форми і режим занять

1.8. Очікувані результати і способи визначення їх результативності

1.9. Форми проведення підсумків реалізації програми

2. Тематичний план

3. Зміст програми

4. Контрольно діагностичний матеріал

5. Ресурсне забезпечення

6. Список літератури

Додаток.


Пояснювальна записка

1.1. Напрямок програми

Додаткова освітня програма «Світ фарб на долоньці» реалізується в рамках художньо-естетичного напряму розвитку дошкільнят і спрямована на формування у дітей

художньо - творчих навичок засобами різних технік малювання.

1.2. Новизна програми

Новизна даної освітньої програми полягає в тому, що в роботі використовуються нетрадиційні техніки і способи розвитку дитячої художньої творчості, саморобні інструменти з природного та непридатного матеріалу. У програму вносяться регіональні особливості змісту знайомство з уральської розписом, методичні прийоми і технології (екскурсійний метод, моделювання, експериментування, оцінка якості). Починаючи з середнього віку і з ускладненням у старшому і підготовчому віці.

Становлення художнього образу у дошкільників відбувається на основі практичного інтересу до продуктивної діяльності.

1.3. Актуальність, педагогічна цілісність даної додаткової програми художньо-естетичного виховання.

В сучасних умовах образотворча продуктивна діяльність з використанням нетрадиційної техніки малювання є найбільш сприятливим для творчого розвитку здібностей дітей. Сучасному суспільству потрібні творчо активні особистості, що володіють здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Проблема розвитку дитячої творчості в даний час є однією з актуальних як в теоретичному, так і в практичному відношенні: мова йде про формування індивідуальної своєрідності особистості вже на перших етапах її становлення. Поглиблене знайомство з регіональними особливостями і вмінням відобразити їх у своїх роботах. Прилучення до культури свого народу, виховання поваги до спадщини рідного краю.

1.4. Мета і завдання додаткової освітньої програми

Мета: формування у дитини художньої позиції у процесі пізнання і відображення навколишньої дійсності.

Завдання

Виховання:

- формування ціннісного ставлення до навколишньої дійсності;

- формувати прагнення використовувати різні способи обстеження предметів;

- формувати здатність самостійно створювати виразні образи в різних видах діяльності.

Розвитку:

- розвивати естетичне сприйняття предметів навколишньої дійсності;

- розвивати стійкий інтерес до декоративно-прикладного мистецтва, дрібної пластики;

- розвивати здатність висловлювати свої уявлення, переживання, почуття, думки доступними зображувально-виразними засобами.

Навчання:

- сформувати вміння та навички цветоразличия в нетрадиційних техніках малювання для здійснення образотворчої діяльності;

- сформувати уявлення про колір і колірної гармонії в побудові композиції;

- сформувати навички роботи в різноманітних техніках нетрадиційного малювання.

1.5. Відмітні особливості даної додаткової освітньої програми

Відмінною особливістю програми від вже існуючих, "Краса. Радість. Творчість" Т.С. Комарової, а також програми і технології: «Кольорові долоньки» Ликової І.А. по цілях.

Мета програми Ликової І.А. «Кольорові долоньки» формувати естетичне ставлення до образотворчого мистецтва, як відображення життя у всьому її різноманітті до навколишньої дійсності в цілому і до самого себе, як частини всесвіту.

Мета програми Комарової Т.С. «Краса. Радість. Творчість» розвиток творчих здібностей у дітей спрямованих на створення художньо-виразного образу, через предметне, сюжетне і декоративно - прикладне малювання.

Мета нашої програми - це формування у дитини художньої позиції у процесі пізнання і відображення навколишньої дійсності, через нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.

За змістом від програми Т.С. Комарової «Краса. Радість. Творчість» інтегрує основні напрямки естетичного виховання, грунтується на всіх видах мистецтва (музичного, образотворчого, літературного) і залучає до нього дітей засобами природного і предметного розвивального середовища, різноманітної художньо-творчої діяльності: музичної, образотворчої (малювання, ліплення, аплікація), з конструювання художньо-мовленнєвої, театралізованої.

За змістом від програми Ликової І.А. «Кольорові долоньки». У програмі розкрита педагогічна модель, націлена на формування у дітей естетичного ставлення до навколишнього світу.

За змістом програми. Ускладнення навчання нетрадиційними техніками малювання дошкільників відбувається у таких напрямках: малювання окремих предметів до малювання сюжетних епізодів і далі до сюжетного малювання;

застосування найбільш простих видів нетрадиційної техніки зображення до більш складних;

застосування в малюнку одного виду техніки до використання змішаних технік зображення;

від індивідуальної роботи до колективного зображенню предметів, сюжетів.

По результативності освоєння програми.

1.6. Вік дітей беруть участь у реалізації даної додаткової програми

Дошкільний вік - найважливіший етап розвитку і виховання особистості. Це період прилучення дитини до пізнання навколишнього світу, період його початкової соціалізації. Саме в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес дітей і допитливість.

Формування особистості.

Дитина починає усвідомлювати своє «я», свою активність, діяльність, починає об'єктивно себе оцінювати, ускладнюється емоційне життя дитини, збагачується зміст емоцій, формуються вищі почуття.

Розширення сфери діяльності дитини. Дитина опановує цілі та мотиви різних видів своєї діяльності; формуються певні навички, уміння, здібності і особові якості (наполегливість, організованість, товариськість, ініціативність, працьовитість та ін);

Інтенсивне пізнавальний розвиток.

Відбувається засвоєння сенсорної культури мови; відбувається сприйняття кольору, форми, величини, простору, часу; розвиваються види і властивості пам'яті, уваги, уяви; відбувається становлення наочних форм мислення і розвиток знаково-символічних функцій свідомості; [Д.Б. Ельконін, 1958, 39]

На етапі 4 - 5 років відбуваються наступні зміни: оволодіння сенсорними еталонами, які допоможуть дітям опанувати кольори, форми, розміри (проте це не тільки впізнавання, але і розвиток почуття кольору, форми, оскільки створені умови вибору, порівняння, уподобання); збагачення змісту творчої діяльності; оволодіння «мовою» творчості. У цей період відбувається якісна зміна у творчій діяльності дитини. Він самовизначається, виявляє власне «Я» при створенні продуктів творчості. Він малює, ліпить для себе, вкладаючи в це власний досвід і своє бачення предмета, явища. Зазвичай вважається, що це період зображення дітьми окремих предметів, форм. В це час для дітей головне - виразити своє світовідчуття, через колір, форму, композицію. У дітей проявляється перевагу до того чи іншого кольору, інтерес до деталізації, виділення характерних ознак предмета, з'являється улюблена тематика у хлопчиків і дівчаток.

У віці від 6 до 7 років у дітей розвиваються образотворчі здібності, уяву, художнє мислення при створенні сюжетних і декоративних композицій; диференціюються переваги на тлі різнобічних інтересів - до живопису чи графіки, пластики або дизайну. У процесі пізнавальної діяльності діти опановують систематизованими знаннями про чуттєвих якостях предметів, особливу роль при цьому відіграє формування у них узагальнених способів обстеження предметів. Від способів обстеження залежить структура сформованих образів. Сенсорна культура має велике значення для художньо-естетичного виховання. Вміння розрізняти кольори, відтінки, форми, поєднання форм і кольорів дає можливість краще розуміти твори мистецтва, отримувати потім від цього задоволення. Дитина вчиться створювати образ, оволодіває здатністю передавати притаманні предметам властивості, форму, будову, колір, положення в просторі, свої враження, засвоює знання про матеріали, що використовуються для передачі зображення, створення художнього образу. Оволодіння зображувально-виразними навичками прилучає дітей до елементарної творчої діяльності, проходячи складний шлях від найпростіших дій до процесів образного відтворення форм. Наступна особливість художньо-естетичного виховання в дошкільному віці пов'язана із змінами, що відбуваються в сфері пізнавальних процесів школяра. Формування художніх і естетичних ідеалів у дітей, як частини їх світогляду, - складний і тривалий процес.

1.7. Терміни реалізації програми, форми і режим занять.

Програма реалізується протягом 1 року. Безпосередня освітня діяльність (у формі екскурсій, індивідуальних і подгрупповых занять зі створення ескізів з натури, створення композицій і реалізації задуму щодо створення картини) проводиться у другій половині дня один раз в місяць фронтально, в індивідуальній роботі з дітьми в режимних моменту і в сім'ї.

1.8. Очікувані результати і способи визначення їх результативності

Особистісні якості.

Середнього віку: здатний проявляти стійкий інтерес до декоративно-прикладного мистецтва; володіє способами зорового і тактильного обстеження різноманітних об'єктів; може показувати свої уявлення і враження в різних видах образотворчої діяльності.

Старшого віку: висловлює свої уявлення, переживання, почуття, думки доступними образотворчими засобами; виявляє естетичні емоції і почуття при сприйнятті творів різних видів мистецтва.

Підготовча група: самостійно створює виразні образи, різних об'єктів і явищ навколишнього світу на основі сформованих уявлень про них; намагається аргументувати свою точку зору, вміє пояснювати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки; намагається міркувати при зміні тих чи інших умов.

Фізичні якості.

Середнього віку: виявляє позитивні емоції самостійної рухової діяльності.

Старша група: охоче бере участь у рухливих іграх, виконує основні гігієнічні процедури.

Підготовча група: виявляє бажання брати участь у рухливих іграх з елементами змагання, самостійно організовує рухливі ігри, придумуючи різні варіанти.

1.9. Форми проведення підсумків реалізації додаткової освітньої програми.

Контроль за ефективністю проведення занять ведеться в ході індивідуального підходу, систематичної організації виставок всередині дитячого садка. Свята, розваги, тематичні музичні вечори,

тижня творчості, дидактичні ігри, виставки малюнків і виробів, створення книжок - саморобок. Відкриті заняття, як для батьків, так і працівників. А так само участь у конкурсах міського рівня. Показ презентації, створення журналу зразків - нетрадиційні техніки малювання «Чим ми тільки не малюємо».

Способи перевірки результатів

Освоєння дітьми змісту програми вивчається в процесі продуктивної діяльності дітей (заповнюються картки спостережень автор Казакова П.Р.); вивчаються продукти творчої діяльності дітей (діагностика «Комплекс умінь і здібностей в образотворчому творчості за методикою Казакової Т.Г. та Ликової І.А.); дитячі здобутки презентуються на виставці дитячої творчості «Візерункових справ майстри».

 

Тематичне планування безпосередньо освітньої діяльності

 

Тема

Час, хвилини

Інтегративні якості

Методичні посібники

Модуль 1. «Малахітова шкатулка» (пластилинография)

Відчуває позитивні емоції на правильну відповідь на питання, від угаданной загадки, або виконаного завдання

Має уявлення про властивості предметів (колір, форма, розмір, призначення)

Знає своє ім'я, прізвище, стать, вік.

Використовує різні способи обстеження предметів.

Виявляє стійкий інтерес до декоративно-прикладного мистецтва, дрібної пластики, книжковій графіці; володіє способами зорового і тактильного обстеження різноманітних об'єктів для збагачення сприйняття.

Шаблони, пластилін, стеки, дощечки, серветки

1.1

«Господиня мідної гори»

20 хвилин

 

 

 

1.2

«Розписні скриньки, такі різні»

20 хвилин

 

 

 

1.3

«Кам'яна квітка»

20 хвилин

 

 

 

1.4

«Прикраса бляшки»

 

 

 

Модуль 2. «Пухові візерунки» (граттаж)

Вислуховує співрозмовника і розуміє поставлене питання, адекватно (навіть якщо і не правильно) відповідає на нього.

Уміє використовувати у грі предмети-заступники (формування символічної функції).

Використовує різні способи обстеження предметів.

Здатний порівнювати предмети за різними ознаками (колір, форма, розмір, матеріал і ін).

Може знайти собі заняття у вільний час.

Виявляє пізнавальну активність по відношенню до нового, прагнути обстежити нові об'єкти найближчого оточення, активно експериментує, досліджуючи їх, визначає відповідні питання.

Щільні аркуші паперу, свічка, перо для процарапування, гуаш, туш кольорова.

2.1

«Пухову хустку»

20 хвилин

 

 

2.2

«Ажурна павутинка»

20 хвилин

 

 

2.3

«Подарунок бабусі»

20 хвилин

 

 

2.4

«Ажурних справ майстер»

20 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. «Уральська розпис» (пальчикова живопис)

Виявляє доброзичливість по відношенню до оточуючих, прагне втішити скривдженого, порадувати, допомогти.

Розуміє звернену до нього мову, намагається висловити свою думку щодо почутого.

Гуаш, акварель, пензлі, ватні палички, серветки, шаблони (вази, підноси, посуд), мольберти.

3.1

«Чарівні квіти»

20 хвилин

 

 

3.2

«розписний піднос»

20 хвилин

 

 

3.3

«Красива ваза»

20 хвилин

 

 

3.4

«Прикраси страви»

20 хвилин

 

 

 

Зміст додаткової освітньої програми

Модуль 1. «Малахітова шкатулка» (пластилинография)

Тема 1. 1. «Господиня мідної гори».

Історія народних промислів, читання уривків з казок, придумування свого образу дітьми силуету Господині Мідної гори в техніці пластилинография.

Зоровий ряд: - розглядання ілюстрацій до оповідей, зображення Господині Мідної гори.

Музичний ряд: Едвард Гріг «У печері гірського короля».

Літературний ряд: читання казок Бажова.

Додаткове обладнання: портрет П.П. Бажова і плакат з малюнками з його казок, виставка уральських мінералів і виробів уральських народних промислів; шаблон на кожну дитину, пластилін, стеки, намистинки, серветки, зразки, музичний центр.

Вид діяльності: комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, музично-художня, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: малюнки, виконані у техніці пластилинография.

Тема 1.2. «Розписні скриньки, такі різні».

Бесіда про Малахітової скриньки, розповідь про багатства якої приховують наші гори (віртуальна екскурсія «різнокольорові камені). Побачити твори традиційних уральських народних промислів.

Зоровий ряд: - підбір ілюстрацій на тему «вироби з малахіту», «скриньки малахітові і не тільки», розглядання ілюстрацій із зображенням ювелірних виробів із каміння.

Музичний ряд: інструментальна музика, Л.В. Бетховен «Натхнення».

Літературний ряд: загадування загадок на тему «Що за диво ці казки».

Додаткове обладнання: шаблони скриньок на кожну дитину, пластилін, стеки, пайэтки, серветки, ілюстрації скриньок та ювелірних виробів, книга загадок, проектор, інтерактивна дошка.

Вид діяльності: комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, музично-художня, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: малюнки, виконані у техніці пластилинография.

Тема 1. 3. «Кам'яна квітка»

Запрошення дітей у майстерню до Господині Мідної гори, бесіда про прекрасних кам'яних садах. Розглядання фотографій квітів. Робота дітей «майстрами» при виготовленні «кам'яної квітки».

Зоровий ряд: - підбір ілюстрацій на тему «Кам'яна квітка», за оповідей Бажова.

Музичний ряд: Чайковський П.І. «Баба Яга», інструментальна музика у виконанні оркестру Поля Маріа.

Літературний ряд: читання уривка з оповіді Бажова «Кам'яна квітка».

Додаткове обладнання: шаблони квітки на кожну дитину пластилін, стеки, серветки, зразки.

Вид діяльності: ігрова, комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, музично-художня, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: малюнки, виконані у техніці пластилинография.

Тема 1.4. «Прикраса бляшки».

Відвідування виставки своїх робіт, самостійна робота дітей за допомогою вихователя, за виконання роботи з пластиліну.

Зоровий ряд: - Підбір ілюстрацій бляшок

Музичний ряд: інструментальна музика, Л.В. Бетховен «Елегія».

Літературний ряд: обігрування уривка з оповідей Бажова.

Додаткове обладнання: шаблони на кожну дитину, пластилін, серветки, ілюстрації бляшок.

Вид діяльності: ігрова, комунікативна, продуктивна, музично-художня.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: організація виставки дитячих робіт.

Модуль 2. «Пухові візерунки» (граттаж)

Тема 2. 1. «Пухову хустку».

Історія про в'язання, про типи пряжі, про оренбурзькому пуховій хустці.

Зоровий ряд: - показ презентації «Візерунки пухової хустки», ілюстрації і фотографії пухових хусток, фотографії заводу Оренбурзького пухової хустки.

Музичний ряд: пісня «Оренбургский пуховый платок» Боків Ст., Пономаренко Р., «Ми з Оренбурзької землі».

Літературний ряд: читання вірша Лариси Выскубовой «Оренбургский пуховый платок».

Додаткове обладнання: пухові хустки, інтерактивна дошка, проектор, свічка, аркуші картону, гуаш, перо для процарапування

Вид діяльності: комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Художня творчість», «Комунікація».

Продукт: малюнки, виконані у техніці " граттаж.

Тема 2. 2. «Ажурна павутинка»

Історія ажурного пуховязального промислу, особливості російських традицій, спадщина Оренбурзького краю.

Зоровий ряд: - фотографії заводу «Оренбургский пуховый платок», виставка павутинок.

Музичний ряд: російські народні мелодії.

Літературний ряд: І. Усков « Оренбургский пуховый платок»

Додаткове обладнання: павутинки пухові, козячий пух, но, веретено, спиці, свічка, аркуші картону, перо для процарапування.

Вид діяльності: комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: організація виставки для батьків «Ажурна павутинка».

Тема 2. 3. «Подарунок бабусі»

Розповідь про різновиди візерунка по краю (облямівка).

Зоровий ряд: - Розглядання пухової хустки, робіт вихователя.

Музичний ряд: російські народні мелодії.

Літературний ряд: вірші оренбурзьких поетів про промисел пуховязания.

Додаткове обладнання: павутинки пухові, свічка, аркуші картону, перо для процарапування, кольорова туш, зразки облямівки.

Вид діяльності: комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, читання).

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: малюнки, виконані у техніці " граттаж.

Тема 2. 4. «Ажурних справ майстер»

Відвідування віртуальної виставки «Оренбургский пуховый платок». Бесіда по віртуальній виставці.

Зоровий ряд: - ілюстрації і фотографії павутинок.

Музичний ряд: російські народні мелодії.

Літературний ряд: вірші оренбурзьких поетів на тему «Оренбурзьким пуховницам».

Додаткове обладнання: павутинки пухові, свічка, аркуші картону, перо для процарапування, проектор, інтерактивна дошка.

Вид діяльності: ігрова, комунікативна, продуктивна, музично-художня, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: розвага «Візерункових справ матер».

Модуль 3. «Уральська розпис» (пальчикова живопис)

Тема 3. 1. «Чарівні квіти»

Історія виникнення Уральської розпису відображає природу рідного краю, показ способів і прийомів малювання по тканині, побачити твори традиційних уральських народних промислів.

Зоровий ряд: - розглядання елементів зразків уральської розпису, вироби декоративно-прикладного мистецтва, прикрашені Уральської розписом.

Музичний ряд: Едвард Гріг «У печері гірського короля».

Літературний ряд: Читання «Казки про діда Єремії».

Додаткове обладнання: гуаш, серветки, таблиці зі схемами розпису, аркуші білого картону на кожну дитину.

Вид діяльності: комунікативна, трудова, пізнавально-дослідницька, продуктивна, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: малюнки, виконані у техніці пальчикова живопис.

Тема 3.2. «Розписний піднос»

Історія народних промислів. Знайомство з новим видом композиції розпису підносів. Робота зі схемами. Самостійна діяльність дітей з розпису підноса, оцінка своїх робіт. Дидактична гра «Елементи розпису».

Зоровий ряд: - підбір ілюстрацій підносів виконаних у техніці Уральської розпису, зразки розписних підносів, зразки-схеми техніки розпису, таблиця різновидів композицій.

Музичний ряд: «Звуки природи».

Літературний ряд: вірші про елементи розпису.

Додаткове обладнання: вирізані заздалегідь заготовки підносів, різної форми (на кожну дитину); зразки елементів розпису; гуаш різного кольору, вода, серветки.

Вид діяльності: ігрова, комунікативна, продуктивна, музично-художня, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: дитячі роботи, виконані в техніці пальчикова живопис.

Тема 3. 3. «Красива ваза»

Бесіда про предмети розписаних Уральської розписом (вази, кухлі, хати). Розширення уявлень дітей про народні промисли.

Зоровий ряд: - віртуальна екскурсія в музей «Вази, розписані Уральської розписом».

Музичний ряд: росіяни - народні наспіви.

Літературний ряд: читання вірша «Ваза» Олег Григор'єв.

Додаткове обладнання: вирізані заздалегідь заготовки ваз, різної форми (на кожну дитину); зразки елементів розпису; гуаш різного кольору, вода, серветки, проектор.

Вид діяльності: ігрова, комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: виставка дитячих робіт «Уральський вернісаж».

Тема 3. 4. «Прикраса страви»

Бесіда про берестяній посуді, дерев'яної начиння, поширеною серед селянства. Дидактична гра «Збери візерунок».

Зоровий ряд: - презентація «Уральська розпис, як же це красиво!»

Музичний ряд: інструментальна музика, Л.В. Бетховен «Натхнення».

Літературний ряд: відгадування загадок, вірші про елементи розпису.

Додаткове обладнання: вирізані заздалегідь заготовки страв, різної форми (на кожну дитину); зразки елементів розпису; гуаш різного кольору, вода, серветки, зразки розписних страв, проектор.

Вид діяльності: ігрова, комунікативна, продуктивна, читання.

Інтеграція освітніх галузей: «Пізнання», «Соціалізація», «Художня творчість», «Читання художньої літератури», «Комунікація».

Продукт: розвага «Ми жителі Уралу».

 

Тематичне планування безпосередньо освітньої діяльності

 

Тема

Час, хвилини

Інтегративні якості

Методичні посібники

Модуль 1. «Малахітова шкатулка» (малювання сіллю).

Активно знайомитися з властивостями нових навколишніх предметів (способу їх використання, можливості тощо); прагнути експериментувати.

Виявляє доброзичливість по відношенню до однолітків і дорослих; адекватно реагує на радісні і сумні події у найближчому соціумі.

Ініціює спілкування з дорослими з приводу побаченого, прочитаного; задає питання, висловлює свої судження.

У створюваних образах передає доступними графічними, живописними і пластичними засобами різні ознаки зображуваних об'єктів (форма, пропорції, колір, фактура, характерні деталі), володіє різними художніми техніками.

Шаблони, сіль, вода, фарби, серветки

1.1

«Господиня мідної гори»

25 хвилин

 

 

 

1.2

«Розписні скриньки, такі різні»

25 хвилин

 

 

 

1.3

«Кам'яна квітка»

25 хвилин

 

 

 

1.4

«Прикраса бляшки»

 

 

 

Модуль 2. «Пухові візерунки» (граттаж)

Задає запитання пошукового характеру: «Чому?», «Навіщо?», «Як?», «Звідки?» і т.п.

Емоційно відволікається на твори мистецтва, в яких передані різні почуття і стани людей і тварин (картини, книги, вистави тощо)

Використовує прості готові схематичні зображення для рішення нескладних задач, будує за схемою.

Здатний зафіксувати своє утруднення; намагається сформулювати її причину; намагається долати труднощі різними способами («придумати самому», «запитати у того, хто знає» тощо).

Щільні аркуші паперу, свічка, перо для процарапування, гуаш, туш кольорова.

2.1

«Пухову хустку»

25 хвилин

 

 

2.2

«Ажурна павутинка»

25 хвилин

 

 

2.3

«Подарунок бабусі»

25 хвилин

 

 

2.4

«Ажурних справ майстер»

25 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.

«Уральська розпис» (батік)

Розуміє зміст загадок, вміє відгадувати загадки, побудовані на описі предметів, явищ, їх властивостей, дій з ними.

З цікавістю зображує знайомі об'єкти і явища (побутові, природні) самостійно знаходять і втілюють в малюнку, підробці, прості сюжети на теми з навколишнього життя, художньої літератури, улюблених мультфільмів.

Висловлює свої уявлення, переживання, почуття, думки доступними зображувально-виразними засобами; виявляє естетичні емоції і почуття при сприйнятті творі різних видів мистецтва.

Гуаш, акварель, пензлі, серветки, шаблони (вази, підноси, посуд), мольберти.

3.1

«Чарівні квіти»

25 хвилин

 

 

3.2

«розписний піднос»

25 хвилин

 

 

3.3

«Красива ваза»

25 хвилин

 

 

3.4

«Прикраси страви»

25 хвилин

 

 

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.