Свіжі публікації
Організація методичної роботи в дошкільній освітній організації в умовах введення ФГОС дошкільної освіти

Сучасна освіта розвивається в режимі інноваційного пошуку. У цьому зв'язку особливого значення набуває посилення безперервного характеру навчання і професійного вдосконалення педагога як умови його активної адаптації до нових моделей діяльності, підвищення рівня підготовленості до виконання професійних завдань і підвищення якості результатів освітнього процесу в цілому.

З набранням чинності ФЗ від 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» дошкільна освіта отримала статус першого самостійного рівня загальної освіти. У зв'язку з цим стандартизація дошкільної освіти набуває особливої актуальності. Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти (далі - Стандарт) являє собою сукупність обов'язкових вимог до дошкільної освіти [7].

Відповідно до позиції одного з авторів-розробників Стандарту, директора ФГНУ «Інституту психолого-педагогічних проблем дитинства» РАО Т. Волосовець «ФГОС ДО націлений на загальний розвиток дитини, на розвиток його особистісних якостей. На те, щоб дитина став добрим, уважним, ласкавим до своїх батьків, уважним до всього навколишнього, в тому числі і до природи, щоб дитина могла спілкуватися зі своїми друзями і оточуючими його дорослими. У теж час Стандарт дошкільної освіти не є основою для оцінки діяльності та підготовки студентів, не націлює дітей та дорослого на отримання жорсткого результату. Ми зараз говоримо про проживання дитиною дитинства як етапи його розвитку» [8].

На думку Е.Юдиной, введення ФГОС дошкільної освіти позначиться на всій системі - на педагогів, на дітей, на родині. Однак найпершими зміни відчують працівники дошкільних освітніх організацій.

У зв'язку з цим, діяльність методичної служби ДНЗ на сучасному етапі повинна бути орієнтована на особистість педагога, а також на розвиток творчості, необхідного для отримання ефективних результатів в освітній діяльності [6].

На наш погляд, саме з введенням ФГОС ДО назріла необхідність у модернізації діяльності методичної служби дошкільної освітньої організації. Обумовлено це тим, що сучасна освітня ситуація багато в чому змінює функціональні обов'язки старших вихователів ДОО.

З метою підвищення професійної компетентності педагогів МБДОУ «Дитячий садок № 18» ГО Ленінськ-Кузнецького в умовах реалізації ФГОС ДО поставили наступні завдання:

1) організувати ефективну структуру методичної роботи;

2) створити творчі групи з реалізації як індивідуальних, так і колективних проектів з метою підвищення професійного росту педагогів ДНЗ в умовах введення ДО ФГОС;

3) проводити систематичний огляд науково-методичних матеріалів для підвищення інформованості педагогів, розвитку професійного рівня, стимулювання потреби в самоосвіті педагогів;

4) розширити систему інформаційно сервісу для педагогів з використанням Інтернету;

5) підвищити ефективність використання в навчанні та підвищенні професійної компетентності педагогів нових ІКТ.

Створення системи методичного забезпечення виховно-освітнього процесу МБДОУ № 18 здійснюється за такими напрямами:

  • формування, вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного та управлінського досвіду;
  • організація та проведення методичної, дослідно-експериментальної роботи з розробки та впровадження інноваційних процесів, сучасних педагогічних технологій дошкільної освіти, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду в процесі виховання і розвитку дітей дошкільного віку;
  • контроль (самоконтроль) і аналіз конкретного виховно освітнього процесу, організація діагностики і самодіагностики;
  • творче осмислення нових документів у галузі дошкільної та початкової шкільної освіти, впровадження в практику роботи ДНЗ сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передової практики;
  • створення єдиної системи безперервної освіти педагогічних кадрів, підвищення рівня їх педагогічної майстерності.

Вирішення проблеми підвищення професійного рівня педагогів МБДОУ № 18, розвитку професійної майстерності здійснюється в рамках методичної роботи як системи взаємопов'язаних дій [3].

Методична робота в нашому ДНЗ являє собою систематичну колективну та індивідуальну діяльність педагогічних кадрів, спрямовану на підвищення їх...науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності [1, с.175].

Управління методичною роботою МБДОУ «Дитячий садок № 18» являє собою систему, що складається з взаємозалежних підсистем забезпечення та підтримки:

1) інформаційне забезпечення;

2) програмно-методичне забезпечення;

3) атестаційно-діагностичне забезпечення;

4) нормативно-правове забезпечення;

5) правовий захист, соціально-психологічна і професійна підтримка педагогів ДНЗ;

6) матеріально-технічне та фінансове забезпечення освітнього процесу [5].

В даний час ми виділяємо наступні особливості організації системи методичної роботи в МБДОУ № 18 в умовах введення ФГОС ДО:

1. Введення в практику ДНЗ планування за результатами навчального року, в змісті якого розкриваються і механізми підвищення професійного рівня педагогічного колективу.

2. Введення нової форми річного звіту за основною і управлінської діяльності з конкретизацією результатів і самооцінкою.

3. Введення в дію адаптивної до наших умов системи інформаційного забезпечення управління за результатами.

4. Розробка та затвердження планів професійного та особистісного

зростання педагогічних кадрів з урахуванням самоаналізу педагогів та їх запитів, аналізу кадрової ситуації установи. Програмно-методичного забезпечення цілісного педагогічного процесу, фінансових ресурсів.

5. Робота з групою молодих педагогів.

Обертаючи аналізу систему методичної роботи в МБДОУ № 18

зупинимося на одній із функцій методичної роботи - освітньої. Підвищення кваліфікації педагогів в ДНЗ входить в структуру безперервної педагогічної освіти. Використовуючи точку зору Л. Л. Михайленко, ми вважаємо за необхідне широко використовувати активні форми і методи роботи. Сприяють розвитку творчості та професійної майстерності [3, с.63]. При цьому в якості колективних форм підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогів ДНЗ ми розглядаємо семінари, педагогічні поради з актуальних проблем, роботу творчої групи, методичних об'єднань, взаємовідвідування занять педагогами ДНЗ, науково-практичні конференції, веб-семінари, а також діагностику та аналіз діяльності педагогів ДНЗ. Індивідуальними організаційними формами підвищення кваліфікації у МБДОУ № 18 є наставництво, консультації, робота над особистою темою самоосвіти, курси підвищення кваліфікації та ін Найбільш часто вони використовуються нами в роботі з молодими (новоприбулими) фахівцями або при освоєнні педагогічного досвіду, авторських, інноваційних програм. Педагогічних технологій, практико-орієнтованих наукових розробок. В основі звернення педагога до цих форм найчастіше лежать дані аналізу власної професійної діяльності, процесу і умов апробації авторських програм, технологій, змісту, методик і т.п.

У висновку необхідно відзначити, що результат, до якого ми прагнемо, відповідає наступним параметрам: 1) усвідомлена готовність педагогів ДНЗ до реалізації нових освітніх стандартів; 2) суб'єктна позиція педагога щодо роботи ФГОС ДО; 3) підвищення професійної компетентності педагогів; 4) активізація педагогічної рефлексії власної професійної діяльності; 5) самореалізація педагога у професійній діяльності.

 

Література:

1. Бессолицына Р.В. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи [Текст]/Р.В. Бессолицына // Методист. - 2006. - № 1. - С.25-28.

2. Іллєнко Л.П. Програма розвитку навчального закладу [Текст]: посібник для керівників загальноосвітніх закладів та органів управління освітою / Л.П. Іллєнко. - М.: АРКТИ, 2004. - 128с.

3. Михайленко Л.Л. Підвищення професійного рівня педагогів у дошкільному закладі [Текст] / Л.Л. Михайленко // Методист. - 2006. - № 5. - С.63-68.

4. Нікітін Е. Моніторинг реалізації пріоритетного національного проекту «Освіта» [Текст] /Э.Никитин, И.Чечель // Народне освіту. - 2006. - № 5. - С.29-32.

5. Соріна А.К. Проектування освітньої середовища в дошкільному закладі [Текст]: науково-методичний посібник /А.К.Сорина. - СПб.: СПбАППО, 2004. - 109с.

6. Ясвин В.А. Освітнє середовище: від моделювання до проектування [Текст] / В.А.Ясвин. - М.: АСА, 2001. - С.12-48.

7. http://www.mon.gov.ru.

8. http://ria.ru/sn_opinion.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.