Свіжі публікації
Методичні рекомендації до складання адаптованої програми для дитини з ОВЗ або дитину-інваліда

(з досвіду роботи)

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Федерального закону "Про освіту в Російській Федерації" від 29.12.2012 № 273 (далі - Федеральний закон "Про освіту в Російській Федерації") встановлено: «... зміст освіти і умови організації навчання і виховання учнів з обмеженими можливостями здоров'я (далі - ОВЗ) визначаються адаптованої освітньої програмою, а для інвалідів згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда». У зв'язку з цим, для отримання загальної освіти дітьми з ОВЗ у загальноосвітніх організаціях повинні розроблятися відповідні адаптовані основні загальноосвітні програми (окремими документами) з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, індивідуальних можливостей.

Основний документ, який містить гігієнічні вимоги до організації даної роботи - це нові «Санітарно-епідеміологічні правила, нормативи та вимоги до улаштування, утримання і організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій, затв. постановою Головного державного санітарного лікаря РФ від 15.05.2013 № 26 (далі - Санпін 2.4.1.3049-13; початок дії документа - 30.07.2013). В яких говориться: «Освітня організація повинна створити умови для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, дітей - інвалідів у разі їх перебування у закладі...». Норми Санпін 2.4.1.3049-13 поширюються на всі дошкільні заклади, незалежно від їх виду, організаційно-правових форм і форм власності.

На даний момент наш заклад відвідують двоє дітей-інвалідів. Обидві дитини не мають видимих порушень і відхилень у розвитку, в обох збережена інтелектуальна сфера, що безперешкодно дозволяє їм спільно виховуватися та навчатися в групах з дітьми, які не мають порушень у розвитку.

З моменту вступу дітей з ОВЗ в установу, з їх сім'ями ведеться тісна робота з розробленим та чинному «Алгоритмом дій з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я та дітьми-інвалідами, які відвідують дошкільний навчальний заклад»

 

алгоритм

На початковому етапі проводиться первинна зустріч з сім'єю з метою знайомства та збору інформації про розвиток дитини, з'ясування освітнього запиту з боку батьків.

У роботі з дітьми даної категорії включаються працівники навчального закладу, адміністрація та фахівці ДОУ: завідувач, заступник завідувача по АГР, заст. зав. за ВМР, медпрацівник, вихователі, педагог-психолог, вчителі-логопеди, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, які сприяють створенню умов і сприятливого мікроклімату в ДНЗ, для полегшення адаптації дітей з ОВЗ та дітей-інвалідів, їх успішної соціалізації. Здійснюють індивідуальний підхід до дітей при організації виховно-освітнього процесу. Вихователі та фахівці проводять бесіди з батьками, консультації, дають рекомендації, поради для оптимального розвитку і адаптації дітей у суспільстві, а також надання допомоги всім членам сімей, які виховують цих дітей. Адміністрація, у свою чергу, укладає договору про взаємини між ДНЗ та батьками (законними представниками), а в подальшому сприяє створенню спеціальних умов, що передбачають формування адаптованої освітньої середовища. Медпрацівник здійснює контроль за адаптацією дітей з ОВЗ та дітей-інвалідів до умов ДНЗ, відстежує стан їх здоров'я, самопочуття протягом дня, своєчасність прийому лікарських препаратів, згідно з висновком та рекомендаціями лікарів під час перебування цих дітей в ДНЗ. Консультує вихователів і батьків (законних представників), дає рекомендації по здійсненню індивідуального підходу до дітей у відповідність з діагнозом організації харчування, організації режимних процесів у дитячому саду і будинку.

Наступним етапом здійснюється поглиблене психолого-педагогічне обстеження всіх сфер діяльності дітей даної категорії, емоційно-вольової сфери, вищих психічних функцій, мовленнєвого розвитку, інтелектуального розвитку. Результати даного обстеження виносяться на ПМПК установи з метою визначення подальшого освітнього маршруту.

Далі проводиться організаційна робота по проектуванню, розробці та затвердженню освітньої програми для дитини з ОВЗ або дитини-інваліда. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дитини, медичні показники, рекомендації ПМПК ДОУ, очікування батьків, чітко формулюються цілі і завдання індивідуальної освітньої програми (обговорюється необхідність у доповненні або зміну навчального графіка, визначаються форми отримання освіти, режим відвідування занять, як подгрупповых, так і індивідуальних, додаткові види психолого-педагогічного супроводу, визначення проміжних і підсумкових результатів тощо).

Далі педагогами та спеціалістами ДНЗ разрабатываютсяиндивидуальные освітні маршрути на основі розробленої освітньої програми для конкретної дитини з ОВЗ або дитину-інваліда, враховуючи загальноосвітню програму ДНЗ. Дані індивідуальні освітні маршрути включають зміст основних розділів базової програми, а також корекційні напрямки для конкретної дитини, рекомендовані фахівцями установи.

Так як оптимальний варіант розробки і реалізації індивідуальної освітньої програми для вихованця становить один рік, коригування її змісту здійснюється на основі результатів проміжної діагностики, проведеної в грудні поточного навчального року. На основі аналізу проміжної діагностики, вносяться зміни і корективи в індивідуальну освітню програму для конкретної дитини з ОВЗ або дитини-інваліда.

В кінці навчального року за підсумками реалізації індивідуальної освітньої програми в рамках психолого-медико-педагогічного консиліуму (ПМПК) проводиться аналіз підсумкової діагностики різних сфер розвитку дитини, обґрунтовуються внесення коригувань, формулюються рекомендації з метою забезпечення наступності в процесі індивідуального супроводу дитини з ОВЗ або дитини-інваліда фахівцями на наступному етапі його виховання і навчання. А також проводяться підсумкова зустріч з батьками (законними представниками) для визначення подальших форм роботи з дитиною, педагогами та спеціалістами ДНЗ даються рекомендації, поради, консультації, пам'ятки.

Як було сказано раніше, в даний момент, наш дошкільний заклад відвідують дві дитини-інваліда. Відповідно до Федерального закону "Про освіту в Російській Федерації" ч. 11 ст. 79 «Освітня організація повинна створити умови для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, дітей-інвалідів у разі їх перебування в установі». Адміністрацією нашої установи створюються спеціальні умови за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, які передбачають формування адаптованої освітньої безбар'єрного середовища, є засоби для навчання і виховання, а також для своєчасної корекції порушень у розвитку дітей з урахуванням структури їх порушень:

üоборудование для розвитку загальної рухливості;

üоборудование та іграшки для розвитку: ручних навичок; тактильного, зорового і слухового сприйняття; мислення, мовлення і мови;

üигрушки для підтримки соціально-емоційного розвитку;

üоборудование для ігор з водою та сипкими матеріалами;

üматериалы для образотворчого творчості;

üфонотека, музичні іграшки;

üхудожественная література для дітей та батьків.

 

В нашому закладі порядок розробки і коригування індивідуальних освітніх програм для дітей з ОВЗ або дітей-інвалідів проходить в рамках ПМПК установи. Освітня програма розробляється педагогами та спеціалістами ДНЗ і затверджується завідувачем. Індивідуальна освітня програма для дитини з ОВЗ або дитини - інваліда в нашому закладі має таку структуру:

 

структура

 

1. Титульний аркуш, який включає в себе найменування установи, призначення програми, термін реалізації, адресність програми (прізвище, ім'я вихованця, рік навчання), гриф затвердження керівником узгодження з батьками. При необхідності програма має бути погоджена з головою психолого-медико-педагогічного консиліуму. На титульному аркуші можна вказати спеціаліста, який є відповідальним за реалізацію індивідуальної програми.

2. Пояснювальна записка, в якій викладаються відомості про дитину: вік, група, соціальне оточення, інтереси, очікування батьків; діагноз; психолого-педагогічна характеристика дитини з переліком сформованих умінь і навичок і тих, які не сформовані в повній мірі. На основі даних незалежної психолого-педагогічної діагностики формулюються мета і завдання супроводу дитини на певний часовий проміжок. У пояснювальній записці зазначаються основні загальноосвітні програми, на основі яких розроблена індивідуальна освітня програма, а також обґрунтовується варіювання, якщо має місце перерозподіл кількості годин, що відводяться на вивчення певних розділів і тем, змінювати послідовність вивчення тем і ін.

3. Індивідуальний навчальний план. Можливо варіювання в межах змісту індивідуальної програми шляхом посилення окремих тем, розділів. Варіювання на рівні змісту індивідуальної освітньої програми здійснюється шляхом перепланування кількості годин у структурних одиницях програми; зміни послідовності вивчення окремих розділів програми, деяких тем; збільшення обсягу інтегрованих занять в межах індивідуальної програми.

4. Зміст програми.

Включає в себе три основних компоненти або блоку:

Освітній компонент, в якому розкривається зміст освіти на певному році навчання (проміжні плановані результати) із включенням календарно-тематичного планування, критеріїв оцінювання досягнень за освітнім областям та ін. Освітній компонент є обов'язковим, якщо в індивідуальну програму включений індивідуальний навчальний план.

Корекційний компонент, в рамках якого викладаються напрями корекційної роботи з вихованцями, прийоми, методи та форми. В корекційний блок входять розділи фахівців ДНЗ: вчителя-логопеда, педагога-психолога, інструктора з фізичної культури, музичного керівника, вихователя, який має можливість реалізовувати прийоми і методи корекційної роботи з вихованцем під час безпосередньо-освітній діяльності і вільної діяльності.

Виховний компонент містить умови взаємодій вихователів і фахівців з дитиною з ОВЗ або дитиною-інвалідом, а також з батьками у процесі психолого-педагогічного супроводу

Висновок і рекомендації. В даному розділі формулюється обґрунтування внесення коректив за результатами проміжної діагностики та висновок щодо реалізації індивідуальної програми в цілому при обговоренні даного питання в рамках підсумкового психолого-медико-педагогічного консиліуму в кінці навчального року. Формулюються рекомендації з метою забезпечення наступності в процесі індивідуального супроводу дитини з обмеженими можливостями здоров'я та дитини-інваліда фахівцями на наступному етапі його навчання

 

Під час підготовки даного матеріалу були використані посилання на:

1. Федеральний закон "Про освіту в Російській Федерації" від 29.12.2012 № 273;

2. Санпін 2.4.1.3049-13 від 15.05.2013 № 26.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.