Свіжі публікації
Проектна діяльність у роботі з сім'єю

Пріоритетною функцією співпраці дошкільного закладу і сім'ї є залучення батьків до нормативних компонентів дошкільної освіти, інформування їх про завдання, зміст і методи виховання в дитячому садку. Передовими педагогами-практиками поняття «співробітництво» з батьками посилюється поняттям «взаємодію» як категорію, що відображає процеси впливу об'єктів один на одного, взаємну обумовленість і породження одним об'єктом іншого.

Взаємодія - універсальна форма руху, розвитку, що визначає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи.

Думається, що дієвою формою підвищення виховної культури батьків і модернізацією інформаційно-просвітницької функції співробітництва може вважатися один з методів активного навчання - метод проектів.

Особливістю проектної діяльності в системі дошкільної освіти є те, що дитина ще не може самостійно знайти протиріччя в навколишньому, сформулювати проблему, визначити мету (задум). Тому у виховно-освітньому процесі ДНЗ проектна діяльність носить характер співробітництва, в якому беруть участь діти та педагоги ДНЗ, а також на добровільних засадах залучаються батьки та інші члени сім'ї.

Сучасні дослідники - психологи (В.П. Бедержанова, О.С. Газман, В.Г. Маралів, В.А. Ситаров) зазначають: «Дошкільник ще не може бути суб'єктом, тобто автором, творцем, організатором проектної діяльності. Він потребує допомоги дорослих, які здатні зрозуміти його інтереси, поважають його схильності і бажання, приймають їх».

По ходу вирішення поставлених завдань компетентний дорослий допомагає дитині знайти необхідні для цього засоби і способи, а часто ознайомлює дітей з новим, ще не відомим йому.

Спираючись на допомогу дорослих, діти шукають рішення проблеми через питання до батьків, спільні походи до бібліотеки, читання дитячих пізнавальних і довідкових видань; поїздок, походів; спостережень і екскурсій, занять в гуртках і студіях по інтересам. Разом з батьками вони займаються продуктивними видами діяльності: збирають колекції, оформляють сімейні альбоми, малюють, ліплять, шиють, майструють, доварюють, експериментують, винаходять і вигадують. При цьому дуже важливо, щоб дорослі нічого не робили за дітей, не заважали їх можливості проявляти максимум здібностей, самостійності, ініціативи і творчості. Як правило, темою проектів стає певний розділ освітньої програми. Але якщо вона виникла з ініціативи самих дітей, це дуже цінно і обов'язково має знайти підтримку з боку дорослих.

Завдання навчання проектної діяльності для кожного віку дошкільнят різні. Наприклад, педагоги К.С. Кисельова, Г.С. Лагода і М.Б. Зуйкова в молодшому дошкільному віці визначають їх як:

- входження дітей в проблемну і ігрову ситуацію (провідна роль дорослого);

- активізація шукати шляхи вирішення проблемної ситуації (разом з дорослим);

- формування початкових передумов дослідницької діяльності (практичний досвід).

У старшому дошкільному віці це:

- формування передумов пошукової діяльності, інтелектуальної ініціативи;

- розвиток вміння визначати можливі методи вирішення проблеми з допомогою дорослого, а потім і самостійно;

- формування вміння використовувати ці методи, які сприяють вирішенню поставлених завдань;

- розвиток бажання користуватися спеціальною термінологією, ведення конструктивної бесіди у процесі спільної дослідницької діяльності.

Батькам можна надавати різну ступінь участі в проекті: керівник, участь на всіх чи окремих етапах; консультант, матеріально-технічна підтримка та ін.

Стають традиційними фестивалі, виставки і конкурси сімейного проектування.

Сімейне проектування - крок до підвищення компетентності батьків і можливість продуктивної взаємодії дорослих і дітей.

 

Приблизний розподіл спільних проектних дій батьків і дітей на етапах проектування.

 

Етапи проектування

Дії батьків

Діяльність дітей

Підготовчий

Формулюють проблеми, визначають теми, мети (навіщо) і терміни.

Планують майбутні справи і визначають кошти.

Беруть участь в обговоренні проблеми, плану майбутніх справ, визначенні засобів реалізації.

Аналітичний

Проводять спільний пошук інформації в літературі, Інтернеті, звертаються за допомогою до фахівців.

Аналізують, дискутують, пропонують вибір моделі-аналога.

Складають алгоритм дій, розподіляють обов'язки та доручення.

Організовують спільний пошук інформації. Задають питання дорослим і самостійно шукають відповіді. Відстоюють свої позиції у дискусії, приймають доручення, домовляються з іншими учасниками проектування.

Основний

Залучають дітей до досягнення наміченого плану за заздалегідь розробленим алгоритмом. Реалізують основні спільні дії (екскурсія, похід в бібліотеку, читання літератури, розучування, розглядання, порівняння, узгодження, експериментування, придбання, оформлення, виготовлення, бесіди, обговорення тощо).

Готують сюрпризи та призи потай від інших.

Проводять спільні та індивідуальні репетиції.

Беруть участь в екскурсії, похід в бібліотеку, читанні літератури, бесідах, обговореннях.

Готують сюрпризи, звертаються за допомогою тоді, коли неможливо зробити самостійно що-небудь.

Презентаційний

В обумовлений строк беруть участь в поданні учасниками проекту та гостями) продукту проектної діяльності.

Поряд із дорослими беруть участь у поданні учасниками проекту та гостями) продукту проектної діяльності на рівних.

Рефлексивний

Задають питання: Що вийшло? Вийшло те, що хотілося? Дізналися ми що-небудь нове? Що нас здивувало і порадувало? Що нам сподобалося найбільше? Що потрібно змінити в наступний раз?

Відповідають на питання та задають їх. Намічають теми наступних проектів.

 

Алгоритм розробки проектів (за О.С. Mihajlovne)

 

Етапи

Завдання

Діяльність проектної групи

Діяльність науково-методичної служби

Початковий

Визначення проблеми (теми). Вибір групи учасників.

Уточнення наявної інформації, обговорення завдання.

Мотивація проектування, пояснення мети проекту.

Планування

Аналіз проблеми. Визначення джерел інформації. Постановка завдань і вибір критеріїв оцінки результатів. Розподіл ролей у команді.

Формування завдань, накопичення інформації. Вибір і обґрунтування критерії успіху.

Допомога в аналізі і синтезі (на прохання групи). Спостереження.

Прийняття рішення

Збір та уточнення інформації. Обговорення альтернатив. Вибір оптимального варіанту. Уточнення планів діяльності.

Робота з інформацією. Синтез і аналіз ідей.

Спостереження, консультації.

Виконання

Виконання проекту.

Робота над проектом, його оформлення.

Спостереження, поради (на прохання групи).

Оцінка результатів

Аналіз виконання проекту, досягнутих результатів

(успіхів і невдач).

Участь в колективному аналізі проекту і самооцінці.

Спостереження. Напрям процесу аналізу

(якщо необхідно).

Захист проекту

 

Підготовка до захисту. Обґрунтування процесу проектування. Пояснення отриманих результатів, їх оцінка.

Захист проекту. Участь у колективній оцінці результатів проекту.

Участь в колективному аналізі та оцінці результатів проекту.

 

Освоєння проектних дій дітьми дошкільного віку.

 

Етап проектної

діяльності

Вік

4-5 років

5-6 років

6-7 років

Підготовчий

Інтегруюче начало, що відповідає потребам дітей. Позначення дорослим проблеми.

Виділення (дорослим, або дитиною), що відповідає потребам обох сторін.

Виділення проблеми (дітьми або дорослими), що відповідає потребам дітей або обох сторін.

Цілепокладання

Визначення дорослими цілі проекту, його мотивація.

Спільне визначення мети проекту майбутньої діяльності. Прогнозування результату.

Самостійне визначення дітьми мети проекту, мотиву майбутньої діяльності. Прогнозування результату.

Планування

Залучення дітей до участі планування діяльності і реалізації наміченого плану.

Планування діяльності дітьми за незначної допомоги дорослих, визначення засобів і способів реалізації проекту.

Планування діяльності дітьми (за можливої участі дорослого як партнера), визначення засобів реалізації проекту.

Виконавський

Спільне рух дорослих і дітей до результату: «роблення разом за зразком, виконання окремих нескладних доручень.

Виконання дітьми проекту, диференційована допомога дорослих.

Виконання дітьми проекту, творчі суперечки, досягнення домовленості, взаємонавчання, взаємодопомога.

Презентаційний

Представлення продукту проектної діяльності.

Представлення продукту проектної діяльності.

Представлення продукту проектної діяльності.

Рефлексивний

Спільний аналіз виконання проекту, осмислення результату.

Обговорення результату, ходу роботи, дій кожного, з'ясування причин успіхів і невдач.

Обговорення результату ходу роботи, дій кожного, з'ясування причин успіхів і невдач.

Проектувальний

 

Спільно з дітьми визначення перспектив проектування.

Визначення перспективи розвитку проектування.

 

Використовувана література:

1. Л.Д. Морозова «Педагогічне проектування в ДНЗ: від теорії до практики». Видавництво «Творчий центр " Сфера » -Москва, 2010р.

2. А.А. Майєр , О.І. Давидова «555 ідей для залучення батьків до життя дитячого садка». Видавництво «Творчий центр " Сфера » -Москва, 2011р.

3. В.С. Гайнуллова, Є.М. Зотова «Дитячий садок і Школа Майбутнього: основи співробітництва і партнерства». Видавництво «Творчий центр " Сфера » -Москва, 2011р.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.