Свіжі публікації
Проект самоосвіти

«Агресивність у дітей дошкільного віку»

Актуальність проблеми: Підвищена агресивність дітей є однією з найбільш гострих проблем не тільки для педагогів і психологів, але й для суспільства в цілому. Збільшення кількості дітей, схильних до агресивних форм поведінки, висувають на перший план завдання вивчення психологічних умов, які викликають ці небезпечні явища. Особливо важливим вивчення агресивності є в дошкільному віці, коли ця риса перебуває в стадії свого становлення і коли ще можна зробити своєчасні коригувальні заходи.

Ті чи інші форми агресії характерні для більшості дітей. Однак відомо, що у певної категорії дітей агресія як стійка форма поведінки не тільки зберігається, а й розвивається, трансформуючись у стійку якість особистості, що найчастіше спостерігається у дошкільнят. У результаті знижується продуктивний потенціал дитини, звужуються можливості повноцінної комунікації, деформується його особистісний розвиток. Агресивний дитина приносить масу проблем не тільки навколишнім, але й самій собі.

В останні роки науковий інтерес до проблем дитячої агресивності істотно зріс. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень і монографій, присвячених цій тематиці, ключові питання, пов'язані з природою та витоками агресивності, залишаються відкритими. Вчені різних напрямків пропонують різні підходи до визначення сутності агресивної поведінки, його психологічних механізмів. При всьому різноманітті трактувань цього явища, агресивність у загальних рисах розуміється як цілеспрямоване нанесення фізичної або психічної шкоди іншій особі.

У зв'язку з актуальністю проблеми, метою самоосвіти є вивчення соціально-педагогічної діяльності, літератури по профілактиці та корекції проблеми.

Завдання самоосвіти:

1. Виявити особливості прояву агресивності в дошкільному віці.

2. Проаналізувати основні теоретичні підходи до поняття агресивності і агресії.

3. Вивчити структуру соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до агресивної поведінки.

4. Ознайомитись з видами корекції агресивної поведінки дітей дошкільного віку;

5. Розробити рекомендації батькам щодо попередження агресивної поведінки.

6. Створити ігротеку

Напрями самоосвіти:

- вивчення основоположних теорій і понять;

- вивчення оновленої літератури з досліджуваної проблеми;

- ознайомлення з експериментальними роботами з проблеми профілактики дошкільної агресії;

- ознайомлення з досвідом роботи інших фахівців з досліджуваної проблеми;

У вивченні даної проблеми ми використовували наступні методи:

- вивчення і аналіз наукової, популяційної літератури, Інтернет джерел;

- лекції, доповіді присвячені досліджуваної проблеми;

- ознайомлення з досвідом роботи інших педагогів;

- аналіз результатів.

Перспективи самоосвітньої діяльності:

- орієнтування в новій літературі;

- вміння розбиратися в досліджуваної проблеми;

- вивчення можливостей профілактики та корекції;

- ознайомлення з основними агресивної поведінки дітей дошкільного віку;

План самоосвіти з проблеми агресивності дітей дошкільного віку (2012-2013 навчальний рік)

 

Етапи

Плановані заходи/роботи з самоосвіти

Терміни

1.

ТЕОРЕТИЧНА РОБОТА:

Вивчення літератури,

Телебачення,

газети, журнали,

література (методична, науково-популярна, публіцистична, художня та ін),

Інтернет,

відео,

аудіо інформація на різних носіях.

Складання списку літератури за темами

1. Вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

2. Вдосконалення своїх знань в області класичної та сучасної психології і педагогіки, соціальної педагогіки;

3. Систематично цікавитися подіями сучасної економічної, політичної і культурного життя;

4. Підвищення рівня своєї ерудиції, правової і загальної культури шляхом вивчення методологічної, педагогічної, психологічної літератури, що стосується досліджуваної проблематики.

5. Читання наукових журналів, статей і доповідей публікуються;

6.Изучение статей пропагують здоровий спосіб життя;

7. Систематичний перегляд певних телепередач присвячених досліджуваній темі;

Жовтень 2012

Протягом року

2.

ПРАКТИЧНА РОБОТА:

Підвищення кваліфікації через ознайомлення з

семінарами та конференціями,

Майстер-класи,

Заходи з обміну досвідом,

Складання власного літературного блоку та медіатеки.

Апробація власних проектів

1. Ознайомлення з матеріалами семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег (вихователів, соціальних педагогів, психологів своєї організації і ін. установ) з досліджуваної теми для безпосереднього отримання практичної інформації;

2. Дискусії, наради, обмін досвідом з колегами, обговорення основних цікавлять проблем, самоаналіз своїх знань на основі порівняння зі знаннями колег;

3. Обмін з колегами напрацьованою базою інформації з досліджуваної проблеми.

4. Вивчення сучасних психологічних методик, способів корекції;

5. Спілкування з колегами\ педагогами у школі, районі, місті і в Інтернеті, вивчення їх поглядів і підходів до проблеми, ознайомлення з їх практичною діяльністю;

6. Систематичне поповнення власної мультимедіа бази різними роликами, фільмами, соціальною рекламою, презентаціями, буклетами і т.д.

7. Створення картотеки ігор.

Протягом року

Протягом року

Січень

Лютий

Протягом року

Протягом року

3.

САМООТЧЕТ:

1) Підготовка звіту-презентації по темі, що вивчається, що включає основні поняття, основні види діяльності, сучасні погляди на проблему;

2) Підготовка консультації для педагогів ДНЗ про досліджуваної теми;

3) Складання рекомендацій для батьків (буклет)

2) Складання картотеки ігор;

3) Запис на компакт-диск складеної бібліотеки і мультимедиатеки, презентації, медиабазы (як можливість швидкого звернення до необхідних матеріалів та зберігання).

Травень 2013

 

Список літератури:

1. Алфімова М.В. Трубників В.І. Психогенетика агресивності // Питання психології. - 2000. - №6.

2. Берковіц Л. Агресія. Причини, наслідки, контроль. - М., 2001.

3. Божович Л.А. Обрані психологічні праці: Проблеми формування особистості - М., Воронеж, Філін', 1995

4. Берон Р., Річардсон Д. Агресія. - СПб. 2000.

5. Вельдер Р. До питання про феномен підсвідомої агресивності // Суспільні науки і сучасність. - 1993. - №3.

6. Габрунер М., Соколовська Ст. Емоційно-особистісний тест «Казка» // Обруч. - 2003. №2. - с. 14-19.

7. Запорожець О.В. Вибрані твори - М., Психологія і педагогіка, 1986

8. Подластый І.П. Педагогіка - М., ВЛАДОС, 1999

9. Ковальов П. Віково-статеві особливості відображення в свідомості структури власної агресивності і агресивної поведінки. - СПб. 1996.

10. Крэйхи Б. Соціальна психологія агресії. - СПб. Пітер, 2003. - 510 с.

11. Кукса Ст. Агресивний дитина. http://baby.com.ua

12. Кембелл Р. Як справлятися з гнівом дитини. - СПб. 1997.

13. Лалаянц В. Енергія агресивності // Сім'я і школа. - 1995. -№6.

14. Лешли Д. Працювати з маленькими дітьми, заохочувати їх розвиток і вирішувати проблеми. - М., 1991.

15. Лоренц К. Агресія (так зване «зло»). - М., 1994.

16. Лютова Є.К., Монина Р.Б. Тренінг ефективної взаємодії з дітьми. - СПб.: ТОВ Видавництво «Йдеться», 2001.

17. Нагимова С. Н. Причини агресивної поведінки дітей // Сучасні наукомісткі технології. - 2007. - № 6. - С.10-12.

18. Непомняща Н.І Становлення особистості дитини - М, ИНФРА-М, 1992

19. Обухова Л. Ф. Дитяча (вікова) психологія: підручник. - М.: Російське педагогічне агентство. 1996. - 374 с.

20. Овчарова Р.В. Технології практичного психолога освіти: Навчальний посібник для студентів Вузів і практичних працівників. - М., 2001.

21. Паренс Р. Агресія наших дітей. - М., 1997.

22. Психологічний словник/ Під ред. В.П. Зінченко, Б.Г. Сещерякова. - М., 1997.

23. Психологія людської агресивності / Сельченок К.В. - Мн., 1999.

24. Реан А.А. Агресія в структурі поведінки збудливою і демонстративної особистості // Ананьевские читання - 97. - 1997. - №2.

25. Реан А.А. Агресія і агресивність особистості. - СПб. 1999.

26. Рогов О.І. Настільна книга практичного психолога: Учеб. псообие: У 2 кн. - М., 2003. - Кн.1.

27. Румянцева Т.Р. Агресія і контроль // Питання психології. - 1992. - №5/6.

28. Смолярчук В. В. Вплив дитячо-батьківської взаємодії на соціалізацію дошкільників // Вісник Тамбовського університету. Серія: Гуманітарні науки. - 2009. - № 5. - С. 173-180.

29. Смирнова Е.О., Хузеева Р.Н. Психологічні особливості і варіанти дитячої агресивності // Питання психології. - 2002. - №1.

30. Фрейд З. Психологія несвідомого. - М., 1989.

31. Фромм Е. Дитяча агресивність. - Мінськ, 1996.

32. Фурманов І.А. Дитяча агресивність: психодіагностика і корекція. - Мінськ, 1996.

33. Холод Н. В. Вплив засобів масової інформації на агресивну поведінку дітей // Ярославський педагогічний вісник, 2005. - № 4. - С.72-

34. Хухлаева О.В. Корекція порушень психологічного здоров'я дошкільнят і молодших школярів: Навч, посібник для студ. высш, пед. навч. закладів. - М: Видавничий центр «Академія», 2003.

35. Шляхтина О.І. Взаємозв'язок агресивності з особистісними особливостями і соціальним статусом // Ананьевские читання-97: Тези науково-практичної конференції. - СПб. 1997.

36. Ельконін Д.Б. Дитяча психологія (розвиток дитини в дошкільному віці (від народження до семи років) - СПб. Пітер, 1998Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.