Свіжі публікації
Проект «Розвиток професійної компетентності педагога ДНЗ у сфері спілкування з батьками вихованців»

1. Тип проекту.

 • За домінуючою в проекті діяльності: управлінський.
 • За змістом: психолого-педагогічний.
 • Учасники проекту: педагогічний колектив ДНЗ.
 • За часом проведення: тривалий (навчальний рік).
 • За характером контактів: у рамках ДНЗ.

2. Обґрунтування теми проекту (актуальність проблеми).

Модернізація системи освіти в Росії висуває питання формування професійної компетентності педагога на одне з провідних місць. Професійна компетентність сучасного педагога є умовою ефективності організації виховно-освітнього процесу, вона визначається як сукупність загальнолюдських і специфічних професійних установок, що дозволяють йому справлятися виникають у психолого-педагогічному процесі ДНЗ, ситуаціями, дозволяючи які він сприяє уточненню, вдосконалення, практичного втілення завдань розвитку дитини.

В сучасних умовах ефективне функціонування дошкільного навчального закладу неможливо без взаємодії з родинами вихованців. Відповідно до статті 18 Закону РФ «Про освіту» пріоритетна роль у вихованні дитини належить батькам, при цьому акцентується увага на тому, що педагоги дошкільних освітніх установ покликані надавати батькам допомогу. Дослідження низки авторів (О.П. Арнаутова, Є.М. Вроні, А.І. Захаров, Л.В. Загик, О.Л. Звєрєва, Т.А. Маркова та ін) переконливо доводять необхідність надання батькам грамотної педагогічної допомоги.

Умовою надання педагогічної допомоги батькам є встановлення контактів і педагогічна просвіта батьків через спілкування. Іншими словами, в основі взаємодії педагога з батьками лежить спілкування. Спілкування педагога з батьками в дошкільному закладі має ряд переваг: можливістю індивідуального підходу, постійністю контактів, безпосередністю, наявністю «зворотного зв'язку».

У зв'язку з цим професійна компетентність педагога є основою для ефективної роботи по вирішенню даної проблеми.

3. Аналіз вихідної ситуації.

На сьогоднішній день, в ДНЗ працюють педагоги з різним професійним рівнем. Серед співробітників є молоді фахівці, яким важко почати ефективно працювати з батьками вихованців, є і стажисты, які давно працюють в системі освіти.

Тим не менш, можна виділити ряд недоліків, якими характеризується процес організації спілкування педагогів з батьками вихованців: формалізм, відсутність узгодженості, побудова спілкування педагогів і батьків на рівні взаємних претензій.

На основі аналізу результатів роботи ДНЗ виділено ряд причин складнощів взаємодії дитячого садка і сім'ї, серед яких: низький соціальний статус професії вихователя; відмінність ціннісних орієнтації і взаємних очікувань; стихійність побудови спілкування з батьками, невміння педагогів планувати і вибудовувати процес спілкування з батьками; відсутність субординації в спілкуванні з батьками. Отримані дані свідчать про існування низки труднощів між учасниками педагогічного процесу - батьками і педагогами.

Встановлення взаємодії педагогів і батьків вимагає вирішення низки проблем: усунення недовіри, знання запитів батьків і труднощів сімейного виховання, опори на сімейні цінності, партнерське спілкування, активізація різноманітних форм спілкування з батьками, формування у вихователів педагогічної рефлексії та розвиток навичок спілкування.

У зв'язку з цим особливу актуальність набувають проблеми розвитку професійної компетентності педагогів ДНЗ в спілкуванні з батьками: визначення змісту, засобів і методів розвитку професійної компетентності педагога дошкільного навчального закладу в даній області.

Можна констатувати існуюче протиріччя між потенційними можливостями педагогів надання допомоги батькам у вихованні дітей та відсутністю у них необхідних теоретичних знань і практичних умінь, що дозволяють компетентно надавати цю допомогу. Склалося протиріччя дозволяє визначити проблему дослідження: які зміст і засоби розвитку професійної компетентності вихователів у спілкуванні з батьками? Рішення даної проблеми становить мета нашого проекту.

4. Мета проекту.

Визначення змісту і засобів розвитку професійної компетентності вихователів у спілкуванні з батьками.

Завдання:

1. Вивчити стан розвитку професійної компетентності педагогів у спілкуванні з батьками вихованців у педагогічній практиці.

2. Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують розвиток професійної компетентності педагога дошкільного навчального закладу у спілкуванні з батьками вихованців.

3. Підвищити професійну компетентність вихователів у спілкуванні з батьками через різноманітні методи і форми методичної роботи.

Об'єкт проекту: професійна компетентність педагога дошкільного закладу.

Предмет проекту: процес розвитку професійної компетентності педагога в сфері спілкування з батьками вихованців.

5. Забезпечення проектної діяльності.

1. Методичне

Закон про освіту РФ

Давидова О.І., Богославець Л.Г., Майєр А.А. Робота з батьками в ДНЗ. Этнопедагогический підхід (додаток до журналу «Управління ДНЗ»). - М., ТЦ Сфера - 2005.

Лук'янова М.І. Професійна компетентність педагога: теоретичний аналіз поняття // Управління дошкільним освітнім закладом. Науково практичний журнал. - 2007, №1 (35).

Маханева М.Д. Управління розвитком ДНЗ: проблеми, планування, перспективи (додаток до журналу «Управління ДНЗ»). - М., ТЦ Сфера - 2006.

Хохлова О.А. Формування професійної компетентності педагогів // Довідник старшого вихователя дошкільної освіти. - 2010, №3.

Інтернет джерела:

Професійна компетентність вихователя www.lauc.ru

2. Матеріально-технічне

Використання інформаційно-комунікативних технологій.

3. Діагностико-аналітичний

Опросно - анкетний матеріал по даній проблемі;

Звітно-аналітичний матеріал.

6. Ресурсне забезпечення.

Професійна компетентність навчальних кадрів, керуючих кадрів, впровадження інформаційних технологій.

7. Фінансування.

Поза бюджет.

8. Передбачуваний результат.

Наявність у педагогів потреби в удосконаленні у зазначеній вище сфері;

Розуміння соціальної ролі батьків і педагогів у вихованні дітей; наявність мотивації у педагогів в організації компетентного спілкування з батьками;

Сформованість професійно-значущих установок і особистісних якостей для організації ефективного спілкування з батьками;

Сформованість знань про сім'ю, методи вивчення особливостей сімейного виховання, сучасних принципах, формах, методах організації спілкування з батьками; спрямованість на досягнення позитивних результатів в організації спілкування з батьками.

9. Гіпотеза проекту (перспективи).

Якщо реалізувати багатогранні можливості управлінської та методичної роботи (регіональні курси підвищення кваліфікації, проблемні курси, майстер-класи, семінари, конференції) щодо розвитку професійної компетентності педагогів у сфері спілкування з батьками вихованців, то можлива більш якісна підготовка педагогів ДНЗ з даної проблематики.

 10. Обмеження, можливі ризики.

- Відсутність фінансування;

- Нестача висококваліфікованих педагогічних кадрів з даної проблематики;

- Плинність педагогічних кадрів;

- Невисока мотивація педагогів для вдосконалення професійної майстерності;

- Робота в режимі розвитку.

11. Зміст проектної діяльності.

Етап

Зміст діяльності

Терміни

Визначення проблеми

Обґрунтування актуальності теми, мотивація її вибору.

травень - вересень

Корекція управлінських і виконавських цілей. Постановка завдань.

Формулювання завдань та мети проекту, спираючись на аналіз умов освітнього закладу.

вересень

Складання програми проекту

Розробка перспективного плану заходів щодо розвитку компетентності педагогів у сфері спілкування з батьками вихованців. Підбір засобів реалізації проекту.

вересень

Реалізація програми проекту

Проведення активної методичної роботи

жовтень - квітень

Рефлексія

Аналіз досягнення поставленої мети та отриманих результатів; оцінка реалізації проекту; прийняття рішення про його поширення або закриття.

травень

Виконання проекту.

Етапи проекту

Форми і методи роботи

Визначення проблеми

Початково-діагностична робота: звіти педагогів про виконану роботу за навчальний рік;

анкетування батьків «Наші вихователі», анкетування педагогів за підсумками навчального року; аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік.

Корекція управлінських і виконавських цілей. Постановка завдань.

Наради при завідуючої ДНЗ. Розподіл обов'язків між учасниками проекту. Створення нормативно-правової бази проекту. Створення творчої ініціативної групи (ТІГ) по реалізації проекту.

Складання програми проекту

засідання ТІГ, аналіз матеріально-ресурсної бази, визначення напрямків та складання плану роботи

Реалізація програми проекту

Круглий стіл для початківців педагогів ДНЗ «Батьківські збори у ДНЗ (методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки і проведення батьківських зборів; прийоми, використовувані в процесі проведення батьківських зборів)» (жовтень);

Факультатив «Організація профілактичної роботи з сім'ями групи ризику» (жовтень);

Огляд-конкурс «Краща батьківська газета «жити Здорово!». Презентація видавничих робіт (жовтень);

Консультація з елементами тренінгу «Неконструктивні типи ставлення батьків до виховання дитини в ДНЗ» (листопад)

Опитування вихователів про їхні очікування від взаємодії з сім'єю (листопад);

Медико-педагогічний рада «Взаємодія з батьками в період адаптації» (листопад);

Проектна діяльність за участю педагогів і батьків груп молодшого дошкільного віку «Батьківська пошта» (грудень)

Виступ з досвіду роботи «Конфлікти «батько - вихователь». Шляхи вирішення. Поради наставника» (січень);

Проектна діяльність за участю педагогів і батьків груп старшого дошкільного віку «Недописаний тезу...( з питань правового виховання)» (грудень)

Тематична перевірка «Співпраця з батьками» (лютий)

Педагогічна рада «Взаємодія педагога з батьками» (лютий)

Виступ з досвіду роботи «Практичні заняття як одна з форм взаємодії з батьками» (лютий),

Виступ з досвіду роботи «Грамотна організація та ефективне проведення батьківських зборів» (березень),

Круглий стіл «Робота з сім'єю в татарських групах» (обмін досвідом) (березень),

Семінар-практикум для вихователів-початківців р. Наб. Челни «Робота з сім'єю: необов'язкові інструкції» (квітень).

Рефлексія

Підсумково-діагностичний: заключна оцінка рівня сформованості професійної компетентності у сфері спілкування з батьками вихованців.

12. Критерії ефективності проекту.

Відсутність скарг з боку батьків;

Оцінка професійної компетентності в області взаємодії вихователь-батько з точки зору батьків вихованців;

Наявність сформованого досвіду роботи в сфері спілкування з батьками;

Використання інноваційних технологій з організації роботи з батьками.

Високий особистісний розвиток.

Професійна зрілість.

13. Презентація проекту.

Захист проекту на семінарах для педагогів ДНЗ міста.


 Список використаної літератури:

 1. Закон про освіту РФ
 2. Давидова О.І., Богославець Л.Г., Майєр А.А. Робота з батьками в ДНЗ. Этнопедагогический підхід (додаток до журналу «Управління ДНЗ»). - М., ТЦ Сфера - 2005.
 3. Лук'янова М.І. Професійна компетентність педагога: теоретичний аналіз поняття // Управління дошкільним освітнім закладом. Науково практичний журнал. - 2007, №1 (35).
 4. Маханева М.Д. Управління розвитком ДНЗ: проблеми, планування, перспективи (додаток до журналу «Управління ДНЗ»). - М., ТЦ Сфера - 2006.
 5. Хохлова О.А. Формування професійної компетентності педагогів // Довідник старшого вихователя дошкільної освіти. - 2010, №3.
 6. Інтернет джерела:
 7. Професійна компетентність вихователя www.lauc.ru

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.