Свіжі публікації
Інноваційний Проект «Подорож у світ емоцій»

для дітей старшого дошкільного віку

Введення

Актуальність нашого інноваційного проекту обумовлена існуванням протиріч між висунутою сучасним суспільством потребою у вихованні та розвитку особистості дитини та недостатньою розробленістю умов і засобів реального і цілеспрямованого досягнення цієї мети на всіх щаблях дошкільного навчання.

У вітчизняній психології основною структурною одиницею пізнання розглядається орієнтовний дію. Дослідники - психологи (О.М. Леонтьєва, А.Р. Лурія, А.В. Запорожець, П.І. Зінченко, П.Я. Гальперіна, Д.Б. Ельконін), встановили, що в основі розумового розвитку лежить оволодіння різними видами пізнавальних орієнтовних дій, причому основне місце серед них займають перцептивні та розумові дії. У дошкільному віці у дитини в нормі надзвичайно посилюється пізнавальна активність, інтерес до пізнання навколишнього світу. Їх цікавить вже не тільки зовнішній вигляд і призначення предмета, але й зв'язки і відносини між предметами і явищами, що лежать в їх основі причинні залежності, взаємини людей, моральні і соціальні зв'язки і закономірності. Але основою пізнання для дитини дошкільного віку виявляється чуттєве пізнання - сприйняття і наочне мислення. Саме від того, як сформовані у дошкільника сприйняття, наочно-дієве і наочно-образне мислення, залежать його пізнавальні можливості, а також подальший розвиток діяльності, мови і більш високих, логічних форм мислення у той же час і сама чуттєве пізнання - сприйняття і наочне мислення розвивається в тісному зв'язку з розвитком діяльності (ігрової, образотворчої, трудової).

Сенсорний розвиток дитини - це розвиток його сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх формі, кольорі, величині, становище у просторі, а також запаху, смаку і т.д. Саме раннє і дошкільне дитинство вважається найбільш сприятливим для вдосконалення діяльності органів чуття і накопичення уявлень про навколишній світ. Видатні зарубіжні науковці в галузі дошкільної педагогіки (М. Монтессорі, Ф. Фребель), а також представники вітчизняної дошкільної педагогіки і психології (А.В. Запорожець, Л.О. Венгер, Е.Г. Пілюгіна, Н.Б. Венгер та ін) вважають сенсорне розвиток однієї з основних сторін дошкільного виховання. З розвитком сенсорики (від лат. sensus - відчуття) у дитини з'являється можливість оволодіння естетичними цінностями в природі і суспільстві. Із сприйняття предметів і явищ навколишнього світу починається пізнання, тому сенсорні здібності є фундаментом розумового розвитку дитини.

Звичайно, кожна дитина у своєму житті, так чи інакше, стикається з різноманіттям форм, фарб, властивостей предметів, знайомиться з творами мистецтва і сприймає все це навіть без цілеспрямованого впливу. Але якщо таке засвоєння і пізнання відбувається стихійно і спонтанно, то воно дуже часто виявляється поверхневим і неповноцінним без розумного педагогічного керівництва. Саме тут і необхідно сенсорне виховання - послідовне ознайомлення з сенсорною культурою людини.

Один з видів сучасних технологій сенсомоторного розвитку дітей - заняття в сенсорній кімнаті, де особливим чином організована довкілля для відпочинку, розслаблення і розвитку, наповнена різного роду стимуляторами. Вони впливають на органи зору, слуху, нюху, дотику та інші.

Вперше поняття «сенсорна кімната» було введено М. Монтессорі. В її педагогічній системі, заснованої на сенсорному вихованні, середовище, в якому організовується робота з дітьми, розглядається як спеціально обладнане приміщення (кімната). Сенсорна кімната, з точки зору М. Монтессорі, це середовище, насичене автодидактическим матеріалом для занять з дітьми.

Сенсорна кімната дозволяє виконувати наступні процедури психологічного та психокорекційного впливу: релаксацію, зняття емоційної та м'язової напруги; стимулювання чутливості і рухової активності дітей, підлітків, дорослих; фіксування уваги та управління ним, підтримання інтересу і пізнавальної активності; підвищення психічної активності за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій; розвиток уяви і творчих здібностей дітей, підлітків і дорослих; корекцію психоемоційного стану.

Методика проведення корекційної роботи заснована на поетапне включення і синхронізації всіх сенсорних потоків через стимуляцію різних органів почуттів. Основний принцип побудови занять - комплексний підхід, що дозволяє вирішувати корекційну, розвиваючу і виховну завдання. Починати краще всього з вправ, спрямованих на розвиток шкірно-кинестетической чутливості, тому даний вид чутливості, на думку Е.Д.Хомской, будучи філогенетично одним з найдавніших, може бути представлений як база для формування зорового та слухового сприйняття.

Робота в сенсорній кімнаті організується в наступних напрямках:

- розвиток і корекція порушених функцій (здійснюється при виконанні вправ, завдань, які сприяють розвитку сенсомоторики, психічних функцій);

- корекція емоційно-вольової сфери (відбувається при виконанні релаксаційних вправ, що сприяють зменшенню стану тривожності, зняття емоційної напруги, стомлюваності, підвищення саморегуляцію, тренує дихання).

Крім спеціального обладнання, що створює особливе середовище, для сенсорного і моторного розвитку дошкільників важливим елементом в ході занять виступають різного роду ігрові завдання і вправи з використанням чарівного мішечка, сенсорних килимків, шнурівок.

В ході спеціально організованих ігор та вправ у дітей розвиваються вміння знаходити подібності, відмінності, встановлювати зв'язки між явищами, порівнювати, зосереджено розглядати, виконувати завдання. Також купується більший обсяг уявлень про різноманітні властивості предметів. Важливу роль при цьому відіграє навчання дитини визначення різних властивостей предметів на дотик. Для цього використовуються різноманітні ігри з використанням різних матеріалів і фактур.

Короткий аналіз теоретичних джерел з проблематики реалізованого мною проекту підтверджує і розширює наші уявлення про важливість сенсорного розвитку дитини. Наприклад, Ільїна М.В. у своєму посібнику «Відчуваємо, розуміємо, розмірковуємо» веде мову про розвиток сенсорних систем, про виховання сенсорної культури дітей в області сприйняття форми, величини, кольору та інших властивостей предмета. Ознайомлення з цими властивостями становить основний зміст сенсорного виховання в дитячому садку.

Янчук М.В. у посібнику «Игротренинги з використанням сенсорних модулів» представляє конспекти тренінгів емоційного розвитку з використанням сенсорних модулів, які дозволяють педагогам комплексно впливати на органи почуттів і вестибулярні рецептори різними методичними прийомами.

Хухлаева О.В. та Хухлаев О.Є. привертають увагу до психологічному здоров'ю дітей і до необхідності організації спеціальних дій по його збереженню. З цієї позиції в книзі «Стежка до свого Я: як зберегти психологічне здоров'я дошкільників» розглянуто зміст психологічного здоров'я, представлена організована структура психологічної підтримки дошкільнят і описані групові розвиваючі заняття для різних вікових груп.

А представлені у збірнику «Дивуюся, злюся, боюся, хвалюся і радію» програми Крюкової С.В. допомагають вирішити завдання з розвитку емоційної сфери дітей, здатності розуміти і розпізнавати емоційний стан, створення позитивного емоційного фону, розвитку комунікативних навичок.

На основі проаналізованого мною теоретичного матеріалу та деяких власних напрацювань я вирішила скласти нову програму на тему: «Психологічний супровід емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою ігрових тренінгів в сенсорній кімнаті», так як поставлені мною завдання не могли бути вирішені шляхом використання вже наявної відповідної програми розвитку і корекції. Аналіз таких попередніх програм дав можливість створити нову робочу програму на основі комбінування і включення авторських занять. Всі компоненти в новій програмі методологічно і методично сумісні і доповнюють один одного, що дає відмінну можливість якісно опрацювати цілі і завдання реалізується мною програми.

Враховуючи те, що в нашому дитячому садку, завдяки виграному гранту було придбано необхідне обладнання для створення сенсорної кімнати, розроблена програма надає унікальну можливість для організації ефективної діяльності в цьому напрямку (див. Додаток 1).

Програма Проекту «Подорож у світ емоцій» містить заняття, спрямовані на розширення пізнавальної сфери та на корекцію емоційно-вольової сфери.

Основні цілі і задачі Проекту:

1. Розвиток та гармонізація емоційно-вольової сфери дітей:

 • зняття психоемоційного напруження;
 • саморегуляція і самоконтроль;
 • вміння керувати своїм тілом, диханням;
 • уміння розслаблятися, звільнятися від напруги;
 • формування уявлень про позитивних і негативних емоціях;
 • впевненість у собі.

2. Розвиток комунікативної сфери дітей:

 • формування мотивації до спілкування і розвиток комунікативних навичок;
 • подолання негативних емоцій по відношенню до однолітків (агресивність).

3. Розвиток психічних процесів та моторики дітей:

 • довільність уваги, його стійкість і переключення;
 • пам'ять, мислення, уяву, сприймання (зорове, тактильне, слухове), розумові здібності;
 • розвиток координації, в тому числі зорово-моторної.

Основні принципи, на які я спиралася, при роботі в сенсорній кімнаті це:

 • опора на різні аналізатори функціональних систем;
 • комплексний вплив;
 • особистісна активність;
 • поетапне формування розумових дій;
 • облік зони найближчого розвитку.

Сенсорна кімната в нашому дошкільному закладі - це приміщення, оснащене високоякісним обладнанням, виробленим ТОВ «ВКФ «АЛЬМА»» (Санкт-Петербург):

М'яка середовище - забезпечує затишок, комфорт та безпеку. Головною метою її використання є створення умов для релаксації і спокійного стану. Тому, всі вироби м'якою обстановки вирішені в спокійних тонах.

Зорова і звукове середовище - спокійна музика і повільно мінливі розпливчасті світлові ефекти діють на людину заспокійливо і розслабляючи. Яскраві светооптические і звукові ефекти залучають і підтримують увагу, використовуються для зорової та слухової стимуляції, стимуляції рухової активності і дослідницького інтересу.

Тактильна середовище - дозволяє освоїти нові відчуття і розвинути тактильну чутливість, вчить розрізняти властивості предметів і покращує зорово-моторну координацію.

Середа запахів (повітряна) - в основі лікування запахами (ароматерапії) лежить принцип впливу на організм людини натуральних ефірних олій, які застосовувалися для лікування та профілактики захворювань з найдавніших часів.

Обладнання сенсорної кімнати:

 • Світильник «Полум'я»
 • професійний генератор запахів зі звуками природи і ароматами;
 • фонтан водний настільний;
 • пучок фиброоптических волокон з боковим світлом «Зоряний дощ».
 • дитячий дзеркальний куточок з бульбашкової колоною;
 • сухий душ;
 • мати підлогові;
 • пуфики - крісло «Груша»;
 • кольорові модулі;
 • проектор «Сонячний-100»;
 • дзеркальна куля з мотором і професійний джерело світла;
 • професійний прилад заливки кольором;
 • сухий басейн;
 • музичний центр і набір музичних дисків.

Психологічні засоби, що використовуються в роботі з дітьми.

Діагностичні (див. Додатки 2, 3, 4)

 • Спостереження
 • Тест тривожності «Вибери потрібне обличчя»
 • «Тест руки»
 • Тест «Неіснуюче тварина»
 • Методика «Еталони»

Корекційно-розвиваючі:

 • Ігрова терапія
 • Імпровізація
 • Казкотерапія
 • Релаксація
 • Ароматерапія
 • Музикотерапія
 • Колірне сприйняття
 • Тактильне сприйняття

Реалізація програми Проекту здійснюється у період з 02 вересня 2013 року по 30 травня 2014 року. Комплектування групи сенсорного розвитку здійснювалося на основі спостереження і методів індивідуальної діагностики. При цьому склад групи не визначався наявністю якоїсь однієї ознаки відхилення в поведінці. Навпаки, діти з різними вадами займаються разом. Серія корекційно-розвиваючих занять розроблена для дітей 5-6 років і включає в себе три етапи: діагностичний, корекційно-розвиваючий і контрольний. Програма сенсорного розвитку складається з 36 занять, які проводяться один раз в тиждень. Тривалість занять 25-30 хвилин (залежно від індивідуальних особливостей учасників занять і цілей вправ).

Справжня програма складається як з релаксаційних, так і з корекційно-розвиваючих занять. Всі заняття мають загальну гнучку структуру, наповнюєму різним змістом. Структура була розроблена з урахуванням вікових особливостей дітей дошкільного віку. Заняття побудовані таким чином, що один вид діяльності змінюється іншим. Це дозволяє зробити роботу дітей динамічною, насиченою і менш стомлюючої завдяки частим перемиканням з одного виду діяльності на інший. Заняття складається з декількох частин, кожна з яких може бути використана самостійно.

Обмеження і протипоказання до занять в темній сенсорній кімнаті. На заняттях в темній сенсорній кімнаті застосовуються різні джерела світла, звуків, запахів. Тому перед початком основної роботи необхідно познайомити дітей з кожним приладом, навчити концентрувати на ньому увагу, виконувати необхідні певні дії, приймати зручні для заняття пози і т.п. Включення прожекторів і введення в заняття різних ефектів, що впливають на сприйняття, вимагає поступовості та періодичності. Протипоказання: загострення соматичних і психічних захворювань, і алергічна бронхіальна патологія.

Діагностичний блок (опис проміжних результатів).

Виходячи з отриманих даних дослідження, ми з'ясували, що 7% (3 дитини) випробовуваних з 46 дітей старших груп мають низькі показники щодо розвитку сенсорних еталонів та уявлень про форму, колір і властивості предметів, 9% (4 дитини) мають високий показник агресивної спрямованості особистості і 5% (2 дитини) мають дещо завищений показник тривожності і нервового напруження. У зв'язку з цим, ми вирішили організувати корекційно-розвиваючу групу з складом з 9 дітей старшого дошкільного віку.

Очікувані результати інноваційного Проекту.

Після циклу розвиваючих занять діти навчаться розуміти власний емоційний стан, виражати свої почуття і розпізнавати почуття інших людей через міміку, жести, виразні рухи, інтонації, використовувати навички саморегуляції та релаксації, для керування своїм емоційним станом, зняття м'язового та психоемоційної напруги, для відновлення душевної рівноваги. Також ігрові тренінги будуть сприяти появі у дітей позитивних поведінкових реакцій і переживань, формування самооцінки, розвитку пізнавальної, емоційної і комунікативної сфери, навчать працювати в групі, допоможуть попередити і скорегувати небажані особистісні особливості.

Практична значимість реалізації Проекту.

Всі заняття програми, представлені в проекту у вигляді готових конспектів, є комплексом різних розвиваючих методик і можуть проводитися в рамках додаткового розвиваючого курсу у дитячому садку, так і включатися в основну програму дитячого садка. Розробки за проектом можуть служити основою для створення власних програм з урахуванням потреб і особливостей кожної конкретної групи. Безсумнівною цінністю програми проекту є чітка логіка побудови, психологічна обґрунтована послідовність проведення ігрових тренінгів, занять і вправ. Представлений матеріал по проекту можна використовувати не тільки в дитячих садках, але і в процесі домашнього виховання, а також у роботі різних центрів дошкільного розвитку.

Ризики Проекту та заходи щодо їх усунення.

В ході роботи над Проектом я можу зіткнутися з низкою труднощів: по-перше, складена мною програма корекції та розвитку емоційної сфери не була раніше апробована і використовується вперше в практичній діяльності, тому в ході реалізації можливі зміни плану занять або їх коригування, по-друге, сенсорне сприйняття у дітей старшого дошкільного віку можливо розвинене поверхнево і неповноцінно, що вимагає додаткових заходів з розвитку сенсорної культури дітей.

Форми впровадження Проекту в практику навчального закладу:

проведення відкритого заняття в МБДОУ на тему: «Майстриня Іскорка» (лютий місяць 2014 року)

- проведення семінару-практикуму з педагогами МБДОУ на тему: «Використання сенсорних модулів для комплексного впливу на органи почуттів дітей дошкільного віку» (жовтень 2013 року)

- проведення консультації з елементами тренінгу для батьків на тему: «Ефективна взаємодія з агресивними дітьми»» (грудень 2013 року)

проведення відкритого заняття в МБДОУ по темі: «Сквер братків» (квітень 2014 року)

 

Фінансово-економічне обґрунтування витрат.

Кошторис Проекту:

Об'єкт фінансування

Кошти (джерело фінансування)

Сума, тис. рублів

Програмно-методичне забезпечення

Позабюджетні

1

Витратні матеріали, канцелярія

Позабюджетні

1

Матеріальне стимулювання

Стимулюючий фонд оплати праці

12

 

Календарно-тематичний план за Проектом «Подорож у світ емоцій»

для дітей старшого дошкільного віку МБДОУ «Дитячий садок № 2 «Червоненька квіточка» на 2013 - 2014 навчальний рік.

Місяць

Вид діяльності

Тема

1

Вересень

1. Психодіагностичне обстеження

Тест тривожності «Вибери потрібне обличчя»

«Тест руки»

Тест «Неіснуюче тварина»

Методика «Еталони»

2. Ігрові сеанси

«Знайомство з чарівною кімнатою»

«Країна Фантазія»

«Кольоровий настрій»

Казкотерапія

2

Жовтень

1. Семінар-практикум з педагогами

«Використання сенсорних модулів для комплексного впливу на органи почуттів дітей дошкільного віку»

2. Ігрові сеанси

«Велика Мандрівка»

Музична мозаїка

«Безлюдний острів»

«Пуговичное озеро»

3

Листопад

1. Ігрові сеанси

«Дружба починається з посмішки»

«Допомога друзів»

«З ким я хочу дружити»

Казкотерапія

4

Грудень

1. Консультація з елементами тренінгу для батьків

«Ефективна взаємодія з агресивними дітьми»»

2. Ігрові сеанси

«Наші відчуття»

«У світі запахів»

«Будьте уважні»

«Прогулянка по чарівному лісі»

5

Січень

1. Ігрові сеанси

«Давайте уявимо»

«Я - господар своїх почуттів»

«Маленькі привиди»

«У страху очі великі»

6

Лютий

1. Відкрите заняття в дитячому садку

«Майстриня Іскорка»

2. Ігрові сеанси

«Кам'яне місто»

«Кам'яне місто» (продовження)

«Чарівний ліс»

«Чарівний ліс» (продовження)

7

Березень

1. Ігрові сеанси

«Подорож на блакитну зірку»

«Подорож в країну «Що Я можу»

«Морська подорож»

«Подорож на безлюдний острів»

8

Квітень

1. Відкрите заняття в дитячому садку

«Сквер братків»

2. Ігрові сеанси

«Місто Квітів»

«Вулиця Волошок»

«Парк Хризантем»

«Алея Незабудок»

9

Травень

1. Ігрові сеанси

«Єнот»

«Комахи»

«Політ птахів»

«Кошенята»

2. Загальна психодіагностика

Тест тривожності «Вибери потрібне обличчя»

«Тест руки»

Тест «Неіснуюче тварина»

 

Список літератури:

1. Сенсорна кімната в дошкільному закладі: Практичні рекомендації. Г.Г.Колос. - М.: АРКТИ, 2006 .

2. Сенсорна кімната - чарівний світ здоров'я: Навчально-методичний посібник /Під ред. В.Л. Женеврова, Л.Б. Баряевой, Ю.С.Галлямовой. - СПб.: Ґенеза, 2005.

3. Аляб'єва Е. А. Корекційно-розвиваючі заняття для дітей старшого дошкільного віку: Методичний посібник на допомогу вихователям і психологам дошкільних установ. - М: ТЦ Сфера, 2004.

4. Панфілова М. А. Ігротерапія спілкування: Тести та корекційні гри. Практичний посібник для психологів. М.: "Видавництво ГНОМ і Д", 2005.

5. Крюкова С.В. Здрастуй, Я сам! Тренінгова програма роботи з дітьми 3-6 років. - М.: Генеза, 2003.

6. Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Дивуюся, злюся, боюся, хвалюся і радію. Програми емоційного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.: Практичне посібник - М: Ґенеза, 2005.

7. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Є. Стежка до свого Я: як зберегти психологічне здоров'я дошкільників. - М.: Генеза, 2004.

8. Игротренинги з використанням сенсорних модулів. Старша і підготовча групи / авт.-упоряд. М. В. Янчук. - Волгоград: Учитель, 2012.

9. Ільїна М.В. відчуваємо пізнаємо - розмірковуємо. Комплексні заняття для розвитку сприйняття і емоційної сфери у дітей 5-6 років. - М.: АРКТИ, 2004.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.