Свіжі публікації
Перспективний план роботи по формуванню лексико - граматичних категорій з ффнм (підготовча група)

Періо

ди

Місяці

Тижня

Лексика

Граматика

Звуки,

Літери

Звуковий аналіз слів.

Навчання грамоті.

Зв'язкова мова

1

09

1-2

Знайомство з дитячим садом

Бесіда про школу.

 

Обстеження мовлення дітей

 

 

3

Осіб. Частини тіла.

Освіта сущ-их з допомогою

зменшувально-пестливих суфіксів.

Утворення дієслів у формі минулого часу.

Утворення дієслів у формі першої особи теперішнього часу

Узгодження імен сущ-их з числівниками два, дві.

Зна -

комс-

тво з

звуками

 

А (1)

Произно -

лення від-

окремих звуків.

 

Виділення даного звуку з ряду голосних

Складання речень за демонструють і педаго

руемым дій.

 

 

4

Город. Овочі.

Узгодження імен сущ - их з прикметниками.

Освіта відносних прикметників.

Підбір однорідних прикметників до сущ - им.

Засвоєння дієслів з різним значенням.

 

 

У (1)

 

 

 

 

 

АУ (1)

Виділення даного звуку на слух з ряду голосних, складів, слів.

Вгадування звуків беззвучною артикуля-

ції.

 

Складання речень за картинками.

 

 

 

 

Складання описувач -

вих роз -

заклик про овочі.

 

10

1

Фрукти. Ягоди.

Освіта відносних прикметників.

Вживання в мовленні предложных конструкцій творительного відмінка.

Вживання прийменника в мовленні біля.

Засвоєння категорій родового відмінка.

 

 

І (1)

 

 

П - ПЬ (1)

Виділення звуку на слух. Дано визначення місця звуку в слове.Анализ складів типу ІА, АП, ПА

Складання порівняльних оповідань про овочах і фруктах.

 

 

2

Золота осінь.

Узгодження іменників з прикметниками в роді, числі, відмінку.

Утворення дієслів за допомогою приставок.

Використання у мові прийменників: в, над, з, на.

Утворення множини іменників.

 

Т - ТЬ (1)

 

 

 

К - КЬ (1)

Аналіз складів типу АТ, УТ, ИТ, ТА.

 

 

 

Аналіз складів типу АК, КА

Складання описового оповідання про осінь по опорним картинок

 

Переказ оповідання «Кошенята»

 

 

3

Дерева

Узгодження числівників з прикметниками і сущ - ми .

Освіта імен сущ - их в родовому відмінку.

Освіта зменшувально - ласкательной форми сущ - их.

К - КЬ (1)

 

 

ПТК (1)

Аналіз і синтез складів типу КК, КЗ, КА

Викладання, перетворення складів КК, КУ

Читання, відповіді на запитання, переказ оповідання «Ліс восени»

 

 

4

Гриби

Освіта імен сущ - их в родовому відмінку.

Вживання прийменника ст.

Знайомство з багатозначними словами.

Узгодження числівників з прикметниками та іменниками.

 

Е (1)

 

 

М - МЬ (1)

Аналіз і синтез складів ЕП, ОП, УП, ІП, АМ,УМПечатание складів у зошитах.

Продолже -

ня пропозицій

Вивчення прислів'їв.

 

11

1

Підготовка до ранку

Закріплення лексико - граматичних категорій

 

 

Заучування стихотворе ний, пісень

 

 

2

День народної єдності

Узгодження іменників з прикметниками.

Засвоєння категорії падежу творительного

М - МЬ (1)

 

ЛЬ (1)

Складання обернених складів, читання і перетворення складів АМ-МА, ОМ-МО.

Складання та аналіз слова МАМА

Бесіда по темі.

 

 

3

Іграшки

Вдосконалення навичок утворення відносних прикметників.

Освіта присвійних займенників мій, моя, моє, мої.

Освіта імен сущ - их у давальному відмінку.

Вживання прийменників з, з, у, на.

Узгодження займенників, прислівників з сущ - мі

 

ЛЬ (1)

 

 

 

А,У,І,Е

(1)

Поділ слів на склади. Виділення слів з досліджуваним звуком пропозицій

Виділення голосних в середині слова. Читання, лист зворотних складів

Складання розповіді «Моя улюблена іграшка»

 

 

4

Одяг. Головні убори.

Вправа в словообразова -

нді дод-их від сущ-их.

Утворення антонімів.

Освіта сущ - их з зменшувально - ласкательны-

ми суфіксами -ик, -чик, -ечк, --очк,- еньк, -оньк.

 

Про (1)

 

 

Х-ВБ (1)

Виділення звуку з ряду голосних, з початку слова.

Визначення позиції у словах ОСИ, СІК, СОМ.

Аналіз і синтез складів типу: АХ, ОХ, ОХ, ХА, ХО, ХУ

Складання речень з опорним словами.

 

 

5

Взуття

Підбір споріднених слів.

Вживання кількісних числівників у непрямих відмінках.

Словотвір сущ-их від сущ-их (чобіт - швець).

Узгодження сущ-их з притяжательными займенниками мій, моя.

 

К-Х (1)

 

 

ЙОТ (1)

 

 

ЛЬ - ЙОТ (1)

Аналіз, синтез, читання, друкування складів типу ОК, АХ, УХ, ІК, ХЕ.

Аналіз і синтез слів типу: МОХ, КІТ

 

Складання речень з опорним картинок.

 

12

1

Будинок і його частини

Освіта сущ - их із зменшувально - пестливими суфіксами;

складних слів, відносних прикметників; прикметників від іменників; поповнення дієслівного словника;

 

И (1)

 

 

 

 

 

 

И-І (1)

 

 

Виділення звуків на слух; відтворення складових рядів. Аналіз прямих складів.

Вправа в викладанні читання прямих складів.

Заучування текса «Це новий дім»

 

 

2

Меблі

Підбір визначень; антонімів.

Засвоєння категорій творительного падежу з приводом з; прийменників з, із, зі, із - за, з - під.

Утворення складних слів.

Узгодження присвійних займенників з сущ - ми.

 

М'які звуки (1)

 

 

З (1)

Аналіз і синтез складів типу: Мі, пі, ті.

Виділення перших звуків у словах: кит - кіт.

Аналіз і синтез слів суп, сік, сук.

Складання описового оповідання про меблів.

 

 

3

Зима. Зимові забави.

Утворення префіксальних дієслів;

Підбір споріднених слів;

Освіта синонімів, антонімів;

Вживання родового відмінка імен сущ - их;

Освіта форм єдиного і множинного числа сущ-их.

 

 

СЬ (1)

 

З - СЬ (1)

Знайомство з звукослоговой схемою слова сито.

Поділ слів на склади. Складання звукослоговых слів. Читання складів і слів.

Переказ оповідання «Сіма»

 

 

4

Новий рік

Освіта родового відмінка імен іменників;

Освіта творительного відмінка імен іменників;

Підбір імен прикметників до іменника;

 

 

Повторі

ня звуків

З - СЬ

Поділ слів на склади. Заучування правила поділу слів на склади.

Звукослоговой аналіз слів.

Заучування віршів до ранку.

 

1

1

Різдво

Вживання конструкцій з прийменником за.

Складання сложносочинен-

вих пропозицій з союзом А і

приводом .

 

З (1)

 

 

Поділ слів на склади.

Звукослоговой аналіз слів типу: коза.

Читання слів, друкування букв.

Розповідь за сюжетною картиною «Зимові розваги»

 

2

Домашні тварини та їх дитинчата

Освіта присвійних прикметників, складних прикметників;

Підбір до дієсловам сущ - их;

Утворення антонімів.

Освіта форм множин. числа родового відмінка сущ - их , узгодження дод-их з сущ - ми.

Підбір споріднених слів.

Вживання прийменників за, із-за.

 

З-ЗЬ (2)

 

 

З-СЬ-З-ЗЬ (1)

Звукослоговой аналіз слів типу: сук, коса, зима.

Складання схем пере -

жень.

Друкування слів.

Переказ оповідання «Зима»

 

3

Дикі живіт-ні нашого лісу і їх дитинчата

Освіта категорії твори - тельного падежу;

Вживання в мовленні предложного відмінка.

Освіта присвійних прикметників; сущ-их із зменшувально-пестливими суфіксами.

Підбір споріднених слів.

 

 

Ц (1)

 

 

 

Ц-С (2)

Виділення звуку на слух; звукослоговой аналіз слів типу: суп, зу-би. Составле-ня пропозицій по опорним словами; схем речень.

Переказ оповідання «На кордоні».

 

4

Дикі живіт-

ві півдня і півночі і їх дитинчата

Узгодження числівників з іменниками;

Підбір синонімів;

Вживання порядкових числівників;

Складання речень зі значенням протиставлення

Закріплення навику перетворення слів.

 

Б-ВГЛИБ (2)

 

 

Б-ВГЛИБ-П-ПЬ (1)

Аналіз і синтез слів. Перетворення слів. Читання та друкування слів. Читання пере-жений типу: Тут Боба. У Боба кіт.

Складання розповіді по серії сюжетних картинок.

2

1

Домашні птахи і їх дитинчата

Засвоєння категорій давальної падежу;

Розширення дієслівного словника;

Узгодження прикметників з іменниками;

Освіта порівняльної ступеня прикметників.

Утворення префіксальних дієслів.

 

Д-ДЬ (1)

 

Д-ДЬ-Т-ТЬ (1)

 

Р (1)

Звукослоговой аналіз слів ти-

па: будинок, садок. Друкування слів, пропозицій. Читання пере-

жень.

Розповідь за сюжетною картинці «Зима»

 

2

Зимуючі птахи

Освіта складних, споріднених слів.

Утворення дієслів від звуконаслідування.

Вправа вживання кількісних числівників у непрямих відмінках.

Узгодження прикметників з іменниками в непрямих відмінках.

Зміна дієслів за особами.

 

Р-ГЬ (1)

 

Р-К, ГЬ-КЬ (1)

 

Ш (1)

Звукослоговой аналіз трехслоговых слів без збігу приголосних типу папір. Складання схем слів. Читання, друкування слів і пропозицій.

Складання розповіді «Синичка» по серії сюжетних картинок .

 

3

День захисника Вітчизни

Освіта форми батько ного відмінка множ. числа.

Вправа вживання зменшувально-пестливих суфіксів.

Закріплення навику словообра

тання сущ-их, що позначають осіб за їх занять.

Освіта форми минулого часу дієслів.

 

 

 

Ш (1)

 

С-Ш (1)

 

Л (1)

Звукослоговой аналіз трехслоговых слів зі збігом приголосних типу:

галка палиця, шишка, вуха.

Підбір слів до схем.

Складання розповіді по серії картин «Собака санітар».

 

 

Переказ оповідання «Пушок і Машка»

 

4

Родина

Освіта присвійних прикметників;прикметників в порівняльної ступеня; префіксальних дієслів.

Відмінювання дієслів у теперішньому часі.

Вживання в мовленні прийменника З

Освіта антонімів; синонімів.

 

Ж (1)

 

 

Ж-Ш (1)

 

З-Ж (1)

Підбір слів до схем. Складання речень за схемами. Виділення ударного звуку. Читання та друкування слів і пропозицій.

Переказ оповідання «Рижик».

 

Складання сюжетної розповіді за картинками.

3

1

8 Березня

Узгодження прикметників, числівників з существитель-

вими.

Освіта відносних прикметників.

Словотвір пасивних дієприкметників минулого часу і віддієслівних прикметників.

 

З-З-Ш-Ж (3)

 

 

 

 

Звуковий аналіз слів. Робота зі схемами. Перетворення складів, слів. Складання речень зі словами, схем речень.

Переказ оповідання «Ранок».

 

Переказ розповіді Ст. Осєєвої «Жіночий день».

 

2

Весна

Освіта відносних прикметників і підбір імен іменників до них.

Закріплення навички використання прийменника в мовленні без.

Вправа в утворенні іменників множ. числа називного і родового відмінка.

Вживання складних речень із сполучником тому що.

Утворення прикметників від прислівників.

 

Р (1)

 

Р-РЬ (1)

 

Р-Л (1)

 

 

Л-ЛЬ-Р-РЬ (1)

Складання схем слів зі збігом приголосних. Додаток пропозицій підходящими за змістом словосполученнями.

Складання схем речень.

Складання розповіді «Прийшла весна» з опорою на картинки - символи.

 

 

Заучування оповідання «Білий кролик»

 

3

Перелітні птахи

Використання в мовленні дієслів у єдності судової п. і множ. числі.

Вправа в освіту імен іменників із зменшувально - пестливим значенням.

Закріплення вміння узгоджувати іменники з іменами числівниками.

Вправа в словообразовании.

Л-ЛЬ-Р-РЬ (1)

 

Ч (2)

 

Ч-ТЬ (1)

Читання складів і слів по слідах звукового аналізу.

Перетворення слів:дачка-качка-тачка-нирка.

Знайомство з правилами правопису ча, чу.

Друкування слів під диктовку.

Переказ оповідання «граки Прилетіли»

 

 

 

Заучування оповідання «Чижик»

 

4

Транспорт

Словотвір іменників шляхом складання основ.

Підбір приставок до речі їхати.

Освіта синонімів, антонімів.

Складання речень з прийменником над по двох опорних слів або картинок.

 

 

 

 

Ч-ТЬ (1)

 

Ч-С-СЬ (3)

Перетворення складів, слів. Робота з розрізною азбукою.

Друкування слів. Складання схем речень.

Переказ оповідання «Граки».

 

 

Переказ оповідання «Синичка».

4

1

Наша країна. Республіка.

Узгодження прикметника з іменником в числі і відмінку, добір ознак до предметів.

Розвиток вмінь узгоджувати слова в реченнях.

 

 

Ч-С-СЬ-ТЬ-Ц (3)

 

 

Щ (1)

Читання слів по таблиці. Перетворення складів, слів. Складання схем слів та речень. Друкування під диктовку пропозицій.

Заучування оповідання «Окуляри».

 

2

Наші космонавти.

Підбір споріднених слів.

Узгодження числівників з іменниками.

Утворення антонімів.

Підбір дієслів до іменником.

 

Щ (2)

 

 

 

 

 

Щ-Ч (2)

Знайомство з правилами правопису ща, щу. Звукослоговой аналіз слів типу: щука, щавель. Перетворення складів. складання слів із складів. Друкування слів.

Переказ оповідання «Щеня».

 

 

Переказ оповідання «У гаю».

 

3

Наше місто, селище. Моя вулиця.

Утворення складних слів.

Складання поширених пропозицій.

Засвоєння ступенів порівняння прикметників.

Робота з деформованими реченнями.

 

Щ-С-СЬ (2)

 

 

Щ-ТЬ (2)

Друкування слів, пропозицій. Складання схем слів, пропозицій.

Переказ оповідання «Товариш»

 

4

Народні культурні традиції.

Узгодження прикметників з іменниками в роді, числі і відмінку.

Удосконалення навичок вживання в мові складних прийменників.

Уточнення і практичне вживання в мовленні слів з переносним значенням.

Вживання в мовленні сущ - их з збільшувальним значенням.

 

Щ-Ш (2)

 

 

Ч-Щ-СЬ-ТЬ (2)

Робота з розрізною азбукою: складання з букв, складів і слів, перетворення слів шляхом заміни або додавання літер.

Переказ оповідання «Смілива ластівка»

 

Переказ оповідання І.С. Тургенєва «Воробей».

5

1

Продукти харчування. Посуд.

Освіта імен прикметників від імен іменників.

Засвоєння категорії родового відмінка.

Складання складних речень зі значенням протиставлення.

 

Ч-Щ-СЬ-ТЬ (1)

 

Щ-Ч-ТЬ-Ц-С-СЬ (2)

Читання, викладання, підбір слів різного складового складу до буквеним схемами

Складання описового оповідання за предметною картині «Ластівка»

 

2

День Перемоги.

Розширення лексичного запасу.

Активізація словотворчих процесів.

Вдосконалення навичок узгодження прикметників з іменниками в роді, числі, відмінку.

 

 

Буква Ь.

Читання складів і слів. Складання речень з заданим словом. Складання схем слів та речень.

Вибірковий переказ казки Ст. Біанкі «Пригоди муравьишки».

 

3

Професії, інструменти.

Утворення іменників від дієслів.

Формування навички словотворення.

Підбір визначень.

Вживання давальної, родового, знахідного відмінків іменників.

 

 

Буква Ю

Повторення пройденого матеріалу.

Переказ розповіді Ушинського К.Д. «Чотири бажання».

 

4

Електроприлади.

ОБЖ.

Повторення пройденого матеріалу.

Звук і літера Ф

Аналіз слів типу кофта, фікус, флот. Викладанням з букв розрізної азбуки слів. Читання, викладання пропозицій.

Бесіда про ліс.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.