Свіжі публікації
Сучасні підходи та проблеми в організації взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу

Активна позиція дошкільної установи в роботі з сім'єю, диференційоване вплив на батьків забезпечує не тільки підвищення педагогічного потенціалу сім'ї, але і має прямий вплив на зміну рівня виховання дошкільника.

Основними проявами, характеристиками взаємодії є: взаєморозуміння, взаємовідносини, взаємовпливи.

Загальновідомо, що сім'я і дитячий садок на певному етапі становлять для дитини основну виховно-освітню мікросередовище - освітній простір. І сім'я, і дошкільний заклад по-своєму передають дитині соціальний досвід. Але тільки в поєднанні один з одним вони створюють оптимальні умови для входження маленької людини у великий світ. Шлях до діалогу двох соціальних інститутів ускладнений тим, що сталася розбалансованість процесів виховання в сім'ї та ДНЗ.

Цю ситуацію можна змінити за рахунок включення сім'ї в освітній простір ДНЗ, але для цього необхідно створити такі умови:

1. Соціально-правові:

- побудова всієї роботи має ґрунтуватися на федеральних, регіональних, муніципальних нормативно-правових документах, рекомендаціях, а також у відповідності з Статутом ДНЗ, договорами співпраці, що регламентують і визначають функції, обов'язки сторін.

2. Інформаційно-комунікативні:

- надання батькам можливості бути в курсі реалізованих програм, бути обізнаним в питаннях специфіки організації освітнього процесу, досягнень і проблем у розвитку дитини і т.д.

3. Перспективно - цільові:

- наявність планів роботи з сім'ями

- надання права батьків брати участь у розробці індивідуальних планів, проектів.

Тільки в цьому випадку ДНЗ зможе надати своєчасну соціально - психолго - медико - педагогічну підтримку сім'ї та дитині.

Важливою умовою забезпечення включення сімей в освітній простір ДНЗ є вміння визначати пріоритетні напрямки даного процесу.

При цьому необхідно враховувати муніципальну політику, специфіку ДОУ, рівень професійних компетенцій педагогів з питань взаємодії з батьками і т.д.

Пріоритетними можна визначити наступні напрямки роботи ДНЗ з сім'єю:

1. Підвищення рівня професійних компетенцій педагогів з реалізації грамотного (диференційованого) взаємодії з сім'єю.

2. Програмно - методичне забезпечення процесів взаємодії з сім'єю.

3. Забезпечення функціонування і розвитку дитячо - дорослого співтовариства ДНЗ відповідно до реалізованої програмою.

У практиці взаємодії дитячих садків з батьками визначилися дві основні проблеми:

1. Нереалізація умов для функціонування ДНЗ як відкритої системи.

"Відкритість дитячого садка всередину" - це залучення батьків в освітній процес дитячого садка. Батьки, члени сім'ї можуть значно урізноманітнити життя дітей у дошкільному закладі, внести свій внесок у освітню роботу. Це може бути епізодичне захід, яке під силу кожній родині. Одні батьки з задоволенням організують екскурсію, "похід" у найближчий ліс, на річку, інші допоможуть в оснащенні педагогічного процесу, треті - чогось навчать дітей.

"Відкритість дитячого садка назовні" означає, що дитячий садок відкрито впливів мікросоціуму, свого мікрорайону, готовий співпрацювати з розташованими на його території соціальними інститутами, як-то: загальноосвітня школа, музична школа, спортивний комплекс, бібліотека і ін

2. Наявність категорій батьків, які не беруть участь у різних формах співробітництва.

У сучасній ситуації впливу ДНЗ і сім'ї виникає безліч проблем, основними причинами яких можна назвати наступні:

- нереалізація умов для функціонування ДНЗ як відкритої системи;

- невисокий рівень соціально - психологічної культури учасників освітнього простору;

- відсутність або недостатній рівень сформованості довірчих відносин між суб'єктами освітнього простору;

- нерівні права ДНЗ і сім'ї;

- низький рівень мотиваційної готовності і педагогів, і батьків до співпраці, породжує невпевненість і навіть страх у педколективу (батьки можуть побачити негативи або педагоги не зможуть продемонструвати свої професійні якості, а тому обмежують перебування батьків участі у святах, розвагах);

- наявність категорій батьків, які не беруть участь в необхідних і корисних для них формах співробітництва;

- низький рівень мотивації батьків на співпрацю з ДНЗ;

- споживчий погляд батьків на ДОУ («Вам привели дитину, заплатили, от і займайтеся»);

- споживчий погляд педагогів («Призвели до нас дитину, довірили, а ми, професіонали, і знаємо, що треба робити»).

У зв'язку з цим, стає ясно, що робота з батьками набуває особливого значення і стає актуальною проблемою. Адже сім'я стоїть біля витоків виховання. Вона є основним соціальним інститутом у формуванні особистості дитини. Ось чому головні зусилля педагогів дошкільних установ повинні бути спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків шляхом їх активного освіти.

Працюючи з батьками, вихователі дошкільних установ повинні підвищувати педагогічну культуру батьків. А для цього їм необхідно знати:

- у чому полягає організаторська діяльність дошкільного закладу, спрямована на підвищення педагогічної культури сім'ї;

- які форми роботи використовувати в підвищенні педагогічної культури сім'ї.

Психолого-педагогічна просвіта батьків з метою підвищення їх педагогічної культури - одне з напрямків діяльності дошкільного закладу. У зоні особливої уваги педагогічного колективу дошкільного закладу повинно бути керівництво самоосвітою батьків. Звідси випливає, що в бібліотеці ДОУ необхідно мати літературу з різних питань сімейного виховання, включаючи журнали і статті. Підвищення педагогічної культури сім'ї включає в себе пропаганду літератури з педагогічної тематики, оскільки завдання педагогів - пробудити у батьків інтерес до педагогічної літературі і допомогти вибрати в потоці сучасних видань надійні в теоретичному відношенні джерела.

До вищезазначеної діяльності повинен залучатися весь педагогічний персонал установи, а також фахівці іншого профілю (психолог, лікар, медсестра, логопед, керівний склад ДОУ). Необхідно пам'ятати, що орієнтованість дошкільного закладу на підвищення педагогічної культури конкретної сім'ї посилює вимоги до рівня психолого-педагогічних знань про особливості вікового розвитку дитини, закономірності і принципи виховання і навчання.

Важливість сімейного виховання у процесі розвитку дітей визначає важливість взаємодії сім'ї та дошкільного закладу.

У відповідності з цим змінюється і позиція дошкільного закладу у роботі з сім'єю. ДОУ не тільки виховує дитину, а й консультує батьків з питань виховання дітей. У цьому зв'язку нами визначено умови роботи з батьками, форми й методи співпраці ДНЗ і сім'ї у вихованні дітей з урахуванням умов, що змінюються, варіативних освітніх програм і запитів батьків. Педагог дошкільного закладу - не тільки вихователь дітей, але і партнер батьків щодо їх виховання.

Обидві взаємодіючі сторони зацікавлені в дітях, їх вихованні, вони не уявляють це виховання як спільне, здійснюване в ході співпраці.

Так, сфера обігу батьків і вихователів один до одного і сфера бажаної допомоги свідчать про розузгодженні цих сфер. Для того щоб ці сфери були узгоджені, вихователям необхідно не тільки використовувати у роботі з батьками ситуативні та організаційні питання, але й питання, пов'язані з розвитком дитини, його навчанням і вихованням.

Рекомендації щодо організації взаємодії.

1. Оскільки найбільш проблемною сферою для вихователів є організаційні питання, пов'язані з включенням батьків у життя дошкільного закладу, то необхідні заходи, які спонукають батьків включитися в життя дошкільного закладу. Оскільки батьки зацікавлені, насамперед, у розвитку дітей, спонукати їх брати участь у житті ДНЗ переважно через усвідомлення важливості цього для розвитку їх дітей. Батьки повинні усвідомити конкретні позитивні наслідки для дитини їх включення в життя дошкільного закладу.

Як найбільш ефективної форми переконання можна запропонувати групове обговорення батьками та педагогами участі батьків у організаційних заходах в різних формах, в ході, якого необхідно заохочувати батьків знаходити позитивні сторони їх участі в житті ДОУ, займати активну позицію і самостійно приймати рішення.

2. Найбільш проблемною сферою взаємодії для батьків є відсутність психологічних консультацій з проблем розвитку та навчання дітей, їх підготовки до школи, тобто психологічного консультування з питань навчання і виховання, а також вікових особливостей дітей.

Ця проблема може бути вирішена на рівні організації роботи дошкільного закладу в цілому, тобто можна запропонувати батькам звернутися до фахівця в даній області - працює в дошкільному закладі психолога або соціального педагога.

Щоб батьки зрозуміли необхідність звернення до фахівця, знали, до кого конкретно йти, якщо їм необхідна консультація, вихователь повинен роз'яснити про його діяльність, про ті проблеми, у вирішенні яких він може допомогти. Тому доцільні виступи фахівців на батьківських зборах.

3. Однією з причин труднощів у взаємодії є менш висока оцінка працівниками дошкільного закладу важливість сім'ї у вихованні та навчанні дітей, ніж оцінка сім'єю власної важливості. Це може привести до виникнення у батьків почуття власної непотрібності дошкільній установі. Тому необхідно усвідомлення і розуміння вихователями ролі сім'ї у вихованні і навчанні дитини, включаючи ті сфери виховання, які традиційно вважалися прерогативою громадського виховання, наприклад підготовки до школи, а також ролі взаємодії дошкільного закладу з сім'єю з усіх питань розвитку дитини.

4. В цілях підвищення ефективності і продуктивності взаємодії доцільна розробка конкретних програм роботи з батьками та педагогічним колективом. Для розробки таких програм необхідно проведення досліджень, спрямованих на з'ясування того, які саме форми організації консультацій для батьків були б найбільш ефективні, в яких формах можливо більш активне включення батьків в освітній процес дошкільного закладу.

Таким чином, робота батьків і педагогів в умовах дошкільного закладу повинна носити яскраво виражений специфічний характер співпраці.

 

Список літератури:

1. Байбородова Ст. Л. Взаємодія школи і сім'ї: Навчально-методичний посібник. - Ярославль: Академія розвитку, Академія холдинг, 2003. - 224 с.

2. Давидова О.І., Богословец Л.Г., Майєр А.А. Робота з батьками в дитячому саду. - М., 2005.

3. Доронова Т. Н. Взаємодія дошкільного закладу з батьками. - М., 2002.

4. Дошкільний заклад і сім'я - єдиний простір для розвитку / Т.ЗВ. Доронова та ін - М, 2001.

5. Солодянкіна О.В. Співпрацю закладу з сім'єю: Посібник для працівників ДНЗ. - М.: АРКТИ, 2004.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.